Projekt rozporządzenia MZ ws. finansowania leków przysługującym bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży

Medexpress

Opublikowano 21 lipca 2020, 15:13

166132487 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 21 lipca 2020, 15:13

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w 43b ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). Celem rozporządzenia jest uregulowanie kwestii przeprowadzania rozliczeń finansowych między prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia a ministrem właściwym do spraw zdrowia związanych z realizacją regulacji wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 945).

Projekt rozporządzenia przewiduje dokładne uregulowanie zakresu sprawozdawanych przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia danych oraz zasady dotyczące dokonywanych rozliczeń finansowych, w szczególności terminy przekazywania miesięcznych dotacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia, szczególne zasady rozliczania dotacji za miesiące od października do grudnia oraz zasady całościowego (rocznego) rozliczania przekazanych dotacji. Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia działań umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na funkcjonowanie rodziny, osoby starsze i osoby niepełnosprawne. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 30 dni o dnia ogłoszenia. Dłuższe niż standardowe 14-dniowe vacatio legis jest podyktowane koniecznością przeprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia niezbędnych prac dostosowawczych.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ciąża / RCL
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31