Projekt rozporządzenia MZ ws. kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

166776377
Thinkstock/GettyImages
Medexpress 2019-06-06 13:00

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 731) wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Obowiązek używania pieczęci powoduje, że w razie jego niewypełnienia organy administracji publicznej mogą odmówić z przyczyn formalnych, załatwienia spraw. Utrzymywanie tego obowiązku wstrzymuje również proces digitalizacji obsługi klienta w kraju. Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wyłączny wymóg formalny stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym. Wymóg ten powinien być oceniany z punktu widzenia możliwości i korzyści, jakie niesie elektronizacja życia społecznego i publicznego oraz zwiększającej się liczby czynności, których z powodzeniem – z zachowaniem wywołania określonych skutków prawnych – dokonać można drogą elektroniczną. Istotny element tego procesu stanowią zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162). Mając na uwadze powyższe argumenty, zasadnym jest rezygnowanie z normatywnego obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli oraz dla skutecznej identyfikacji podmiotu, regulacje prawne zasadnicze dla obrotu prawnego, nie wymagają stosowania pieczęci lub pieczątek. Wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm, a także nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu czy ochronę innych istotnych wartości.

W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu deregulację wyłącznego obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Proponowana zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych ma na celu zastąpienie wyłącznego obowiązku stosowania pieczęci lekarza, pielęgniarki lub podmiotu leczniczego alternatywną formą oznaczania tych podmiotów, tj. odpowiednio imieniem i nazwiskiem oraz podpisem tych osób, a także nazwą podmiotu leczniczego. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w zakresie, w jakim byli oni obwiązani do zaopatrywania się w pieczątki i ich stosowania. Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także