Projekt rozporządzenia w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych

166776377
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych.
Medexpress 2021-02-02 09:11

Wydanie rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, stosownie do którego, minister właściwy do spraw zdrowia nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Biuru do spraw Substancji Chemicznych, mając na względzie właściwą realizację zadań nałożonych na prezesa Biura.

Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne, gdyż ww. przepis zawierający upoważnienie do wydania rozporządzenia został znowelizowany ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1337), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”.

Zgodnie z brzmieniem ustawy nowelizującej, zmianie uległa nazwa organu z Inspektora do spraw Substancji Chemicznych na prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych, zwanego dalej „Prezesem Biura”, z uwagi na okoliczność, iż organ ten nie realizuje nadzoru nad chemikaliami. Ponadto ustawa nowelizująca zmieniła niektóre zadania realizowane przez prezesa Biura.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie nowego rozporządzenia uwzględniającego zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą.

W stosunku do obowiązującego statutu Biura do spraw Substancji Chemicznych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 103), projekt wprowadza następujące zmiany:

1) aktualizację nazwy organu (prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych w miejsce Inspektora do spraw Substancji Chemicznych);

2) dostosowanie zadań prezesa Biura do znowelizowanej treści art. 12 ust. 1 pkt 1-2 i 3 lit. c-d ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

3) wskazanie kompetencji prezesa Biura w zakresie pełnienia funkcji organu właściwego na podstawie art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.);

4) doprecyzowanie zadań Prezesa Biura wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2182, z późn. zm.).
Wskazania wymaga, iż projekt rozporządzenia nie wprowadza zmian w strukturze organizacyjnej Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego. Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowane rozporządzenie, a zatem przeprowadzanie przedmiotowej analizy jest bezcelowe.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także