Projekt zarządzenia NFZ: Pilotaż kompleksowej opieki w SM

Do konsultacji przekazano Projekt zarządzenia - program pilotażowy w zakresie leczenia szpitalnego kompleksowa opieka w stwardnieniu rozsianym (KOSM).
Medexpress 2019-04-17 12:31

Zarządzenie określa:
1) cel programu pilotażowego;
2) okres realizacji programu pilotażowego;
3) zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy program pilotażowy;
4) w przypadkach wynikających z celu programu pilotażowego - populację zamieszkującą określony obszar terytorialny objętą programem pilotażowym;
5) warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
6) sposób rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wysokość kapitacyjnej stawki rocznej, ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej lub ryczałtu, w tym ryczałtu na populację objętą programem pilotażowym;
7) sposób wyboru świadczeniodawcy przez świadczeniobiorcę, z uwzględnieniem zasad realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie skierowania i prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia, lub sposób objęcia przez świadczeniodawcę danej populacji świadczeniami opieki zdrowotnej;
8) realizatora programu pilotażowego albo tryb jego wyboru;
9) wskaźniki realizacji programu pilotażowego;
10) sposób pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego;
11) sposób oceny wyników programu pilotażowego;
12) podmiot zobowiązany do finansowania programu pilotażowego.


Ponadto, zarządzenie określa zasady konieczne do sprawozdania i rozliczania świadczeń, wzór umowy o realizację świadczeń będących przedmiotem niniejszej regulacji, wzór wniosku o zawarcie umów o realizację przedmiotowego programu pilotażowego, a także wzór sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2 ww. zarządzenia. Na podstawie niniejszej regulacji dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie obowiązany do działań zmierzających do zawarcia umów na realizację świadczeń w ramach programu pilotażowego.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także