Informatyzacja: Publiczne zakłady opieki zdrowotnej otrzymają dane z nowego rejestru

ThinkstockPhotos-466678445
Fot. Thinkstock/Getty Images
Andrzej Duda podpisał ustawę Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności.
Medexpress 2019-11-06 12:28

Celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych do działania systemu rejestrów państwowych „SRP”).

Wprowadzenie SRP, skutkować będzie rozwiązaniem problemu, jakim jest występowanie niezgodności tożsamych danych przetwarzanych w różnych rejestrach publicznych. Za zasadne uznano, więc ustanowienie rejestru PESEL rejestrem zawierającym dane, które względem tożsamych danych gromadzonych w innych rejestrach publicznych będą traktowane, jako dane o charakterze referencyjnym. Ustawa nakłada na niektóre podmioty publiczne obowiązek weryfikacji pierwotnie wprowadzonych danych pod względem zgodności z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL. Obowiązek będzie dotyczył rejestrów publicznych działających przy użyciu systemów teleinformatycznych i przetwarzających dane osób fizycznych posiadających numer PESEL. Pozytywny wynik weryfikacji umożliwi wprowadzenie danych do rejestru publicznego, natomiast negatywny wynik weryfikacji będzie zobowiązywał organ wprowadzający do niezwłocznego wyjaśnienia stanu faktycznego dotyczącego wykrytej niezgodności danych z danymi osobowymi zawartymi w rejestrze PESEL.

Ustawa ustanawia podstawę prawną do funkcjonowania rejestru danych kontaktowych osób fizycznych „RDK”), będącego elektronicznym odpowiednikiem książek telefonicznych.

Rejestr danych kontaktowych zostanie zaimplementowany jako rejestr centralny w systemie rejestrów państwowych. W rejestrze tym będą gromadzone następujące dane obywatela: numer PESEL, imię i nazwisko oraz, zależnie od woli obywatela, adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. Dane kontaktowe będą przekazywane do rejestru dobrowolnie.

Natomiast udostępnienie danych podmiotowi należącemu do określonego w ustawie zbioru podmiotów realizowane będzie za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu przez ten podmiot jednorazowego uproszczonego wniosku po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Do podmiotów uprawnionych do dostępu do rejestru danych kontaktowych ustawa zalicza: organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, organy wyborcze, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS oraz Polski Czerwony Krzyż w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących.

Źródło: Prezydent.pl

PDF

Zobacz także