Sieć szpitali

Radziwiłł: ryczałt nie będzie sztywny

Medexpress

Opublikowano 09 maja 2017, 10:22

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 09 maja 2017, 10:22

- Podstawą finansowania szpitala będzie ryczałt, który będzie oparty na ocenie tego, jak to wyglądało w przeszłości, w pewnym sensie przepisaniu środków, które szpital zarobił i postawieniu zadania wykonania mniej więcej takiej samej ilości świadczeń. To jest punkt wyjścia. W tym zakresie ryczałt nie będzie taki sztywny, bo jeśli szpital wykonałby mniej świadczeń, to ryczałt się obniży, jeśli wykona więcej, to on się nieco podwyższy - mówił minister zdrowia, który był gościem TVP Gdańsk. - Jest długa lista takich świadczeń zdrowotnych, które będą finansowane na takich zasadach jak dotychczas, czyli za wykonaną sztukę. Np. tak będzie z porodem - wyjaśnia Konstanty Radziwiłł i potwierdza, że "to bardzo skompilowany system, w którym część będzie stanowił ryczałt". Będzie on uzupełniany w różny sposób i zmieniany w zależności od sytuacji, od jakości wykonywanych świadczeń i ich charakteru np. od tego czy pacjentów więcej będzie leczonych w samym szpitalu czy ambulatoryjnie.

Wartość ryczałtu dla danego świadczeniodawcy wylicza się na podstawie następującego wzoru:

gdzie:
- Rl,0 – wartość ryczałtu dla danego świadczeniodawcy l,
- i – oznacza i-te świadczenie leczenia szpitalnego, objęte ryczałtem (i=1,..., x),
- x –liczba świadczeń i;
- j – oznacza j-te świadczenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, objęte ryczałtem (j=1,..., z),
- z – liczba świadczeń j;
- ws,0 – wskaźnik dynamiki wysokości środków finansowych zaplanowanych na finansowanie świadczeń leczenia szpitalnego, w formie ryczałtu, określony w planie zakupu, odpowiadający relacji wyceny świadczeń na pierwszy okres rozliczeniowy do wyceny świadczeń według stanu na dzień wejścia w życie ustawy zmieniającej;
- wa,0 – wskaźnik dynamiki wysokości środków finansowych zaplanowanych na finansowanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w formie ryczałtu, określony w planie zakupu, odpowiadający relacji wyceny świadczeń na pierwszy okres rozliczeniowy do wyceny świadczeń według stanu na dzień wejścia w życie ustawy zmieniającej;
- Ll,s, i – liczba świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 albo ust. 2 ustawy zmieniającej, w zakresie dotyczącym świadczeń leczenia szpitalnego, dla danego świadczeniodawcy;
- Ts,i – taryfa odpowiadająca danemu świadczeniu leczenia szpitalnego, według stanu na dzień wejścia w życie ustawy zmieniającej;
- Ql,s,i – współczynnik korygujący, w zakresie leczenia szpitalnego, dla danego świadczeniodawcy, określony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, według stanu na dzień wejścia w życie ustawy zmieniającej;
- Ql,a,j – współczynnik korygujący, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, określony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, według stanu na dzień wejścia w życie ustawy zmieniającej;
- Cl,s,i – cena jednostki rozliczeniowej, w zakresie leczenia szpitalnego, dotycząca danego świadczeniodawcy, według stanu na dzień wejścia w życie ustawy zmieniającej;
- Cl,a,j – cena jednostki rozliczeniowej, dla świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dotycząca danego świadczeniodawcy, według stanu na dzień wejścia w życie ustawy zmieniającej;
- Ll,a, j – liczba świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 albo ust. 2 ustawy zmieniającej, w zakresie dotyczącym ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dla danego świadczeniodawcy;
- Ta,j – taryfa odpowiadająca danemu świadczeniu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, według stanu na dzień wejścia w życie ustawy zmieniającej;
- k0 – współczynnik proporcjonalności czasowej, stanowiący iloraz liczby miesięcy w roku kalendarzowym oraz liczby miesięcy w pierwszym okresie rozliczeniowym;
- Dl,0 – dodatkowa korekta ryczałtu danego świadczeniodawcy, wynikająca z art. 136c ust. 4 ustawy, polegająca na zwiększeniu lub zmniejszeniu ryczałtu.

Przedmiotowy ryczałt oraz - określony odrębnym rozporządzeniem - wykaz świadczeń podlegających odrębnemu finansowaniu, stanowić będą formę rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami, którzy znajdą się w pierwszych wykazach podmiotów zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w pierwszym okresie rozliczeniowym.

W projekcie rozporządzenia, na podstawie wytycznych zawartych w upoważnieniu ustawowym, określono szczegółowy wzór wyliczania ryczałtu systemu zabezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy.

Źródło: RCL/ TVP Gdańsk

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ryczałt / sieć szpitali / finansowanie sieci szpitali
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31