Ratownicy powinni wykonywać pacjentom testy antygenowe już na etapie przedszpitalnym

177814420
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.
Medexpress 2020-11-30 09:31

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 882).

Projektowane rozporządzenie ma na celu umożliwienie ratownikom medycznym wykonywania testów antygenowych na obecność koronawirusa już na etapie przedszpitalnym. Powyższe ma służyć szybkiej diagnostyce w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 oraz ustaleniu wskazań do przewiezienia pacjenta z miejsca zdarzenia na oddział zajmujący się leczeniem pacjentów z chorobą COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z uwagi na konieczność natychmiastowego umożliwienia ratownikom medycznym wykonywania testów antygenowych na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt regulacji nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także