Reforma szpitali publicznych. MZ powołuje zespół

Fot. Getty Images/iStockphoto
W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.
Medexpress 2020-12-24 08:30

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie
Zdrowia;
3) członkowie:
a) Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych,
b) dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) dwóch przedstawicieli Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
e) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
f) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
g) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
h) trzech przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego,
i) przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi zdrowia założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność
leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, a następnie opracowanie i przedstawienie do akceptacji projektu ustawy na podstawie zaakceptowanych założeń, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji, w szczególności obejmujących swym zakresem:
1) restrukturyzację szpitali, w tym ich zobowiązań;
2) przekształcenia właścicielskie;
3) konsolidację sektora szpitalnictwa, przeprofilowanie szpitali oraz zmianę struktury świadczeń opieki
zdrowotnej udzielanych przez szpitale;
4) zwiększenie efektywności i jakości procesów zarządczych oraz nadzorczych;
5) utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi w sektorze szpitalnictwa i za jego rozwój;
6) utworzenie korpusu restrukturyzacyjnego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani doradcy
restrukturyzacyjni w ochronie zdrowia;
7) utworzenie korpusu menadżerskiego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani menadżerowie
w ochronie zdrowia;
8) uwzględnienie specyfiki instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw
zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

PDF

Zobacz także