Refundacja 2020. Jest projekt rozporządzenia

Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.
Medexpress 2019-12-05 07:57
W związku ze wzrostem całkowitego budżetu na refundację w roku rozliczeniowym (2020 r.) w stosunku do całkowitego budżetu na refundację w roku poprzedzającym (2019 r.) ustala się kwotę środków finansowych przeznaczonych na:
1) finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach” – w wysokości 160 473 000 zł;
2) finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej – w wysokości 10 177 000 zł;
3) na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach – w wysokości 544 098 000 zł.
Oczekiwane efekty obejmują zwiększenie kwoty całkowitego budżetu na refundację w wysokości 714 748 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie:
1) dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy o świadczeniach, w wysokości 160 473 000 zł;
2) przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej w wysokości 10 177 000 zł.
Jednocześnie ustalono kwotę środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach w wysokości 544 098 000 zł.
Wraz ze zwiększaniem całkowitego budżetu na refundację wzrosną nakłady na refundację, umożliwiając tym samym sukcesywne zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń gwarantowanych.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także