REGULAMIN I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO MEDEXPRESS.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Wydawcą serwisu internetowego Medexpress.pl jest „WW1” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zygmunta Glogera 2 lok. 11, 02-051 Warszawa
 • Naczelną zasadą serwisu internetowego Medexpress.pl jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników, zgodnie z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.
 • Zasadą serwisu internetowego Medexpress.pl jest oznakowanie informacji o charakterze komercyjnym i oddzielenie ich od innych publikowanych treści.

§ 2 PRAWA AUTORSKIE

 • Medexpress.pl jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością „WW1” sp. z o.o. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej „WW1” sp. z o.o.
 • Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym Medexpress.pl przysługują spółce „WW1” sp. z o.o.
 • Serwis internetowy Medexpress.pl podlegają pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
 • Zawartość serwisu internetowego Medexpress.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Wydawcy kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym Medexpress.pl lub ich fragmentów jest zabronione.
 • Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie internetowym Medexpress.pl lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw „WW1” sp. z o.o. i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez „WW1” sp. z o.o. stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom.

§ 3 REJESTRACJA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW

 • Rejestracji dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Rejestracja jest bezpłatna.
 • „WW1” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym poprzez kontakt z użytkownikiem.
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez „WW1” sp. z o.o. w celu marketingowym, który obejmować może działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie marketingowych, w tym newsletterów i ofert), zarządzanie przez WW1 sp. z o. o. potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych.
 • „WW1” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.
 • Rejestracja i uzyskanie dostępu do materiałów i usług w serwisie internetowym Medexpress.pl są równoznaczne z akceptacją przez użytkownika faktu otrzymywania wysyłanych przez redakcje serwisu za pomocą poczty elektronicznej aktualności oraz informacji o nowościach, w tym także informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym.
 • W przypadku braku zgody użytkownika na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji i materiałów, o których mowa w pkt. 7, „WW1” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu użytkownika do informacji i usług dostępnych w serwisie internetowym.
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych przez serwis internetowy Medexpress.pl usług i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do: nieumieszczania materiałów o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc.

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem (dalej: „Administrator”) danych osobowych Użytkowników portalu Medexpress.pl (dalej: „Użytkowników”) jest WW1 sp. z o. o. w Warszawie (ul. Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000335712, NIP: 7010197048, REGON: 141990565, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 złotych.
 • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingowym i promocyjnym produktów i usług własnych oraz partnerów WW1 sp. z o. o. (przekazywanie treści marketingowych, w tym newsletterów, zaproszeń i ofert), zarządzanie przez WW1 sp. z o. o. potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych.
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników: adres e-mail – których podanie jest warunkiem realizacji celu marketingowego, w tym przesyłania newslettera. Niepodanie powyższych danych przez osobę, której dane dotyczą, będzie skutkowało niemożności realizacji powyższego celu przez Administratora. Ponadto Administrator przetwarza także pliki Cookies o czym więcej w Polityka Cookies: www.medexpress.pl/polityka-cookies
 • Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 • Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie WW1 sp. z o. o. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę; po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne; w razie zakończenia działalności WW1 sp. z o. o. i niekontynuowanie jej przez podmioty współpracujące.
 • Dane w zakresie: adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od mementu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, żądania od Administratora sprostowania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, żądania od Administratora usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych osoby, której dane dotyczą, przenoszenia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Z praw wskazanych w § 4 pkt.10 powyżej można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected], kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w § 4 pkt. 4 powyżej.

§ 5 PRAWA „WW1” SP. Z O.O.

 • „WW1” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
 • Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania serwisu internetowego bez podania przyczyny.
 • Częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do serwisu internetowego użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
 • Zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 6 PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • „WW1” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji serwisu internetowego Medexpress.pl, a zamieszczanych przez użytkowników w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach serwisu.
 • Formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach serwisu internetowego Medexpress.pl, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
 • Konsekwencje dostępu do serwisu internetowego Medexpress.pl przez osoby, którym użytkownicy umożliwili korzystanie z serwisu poprzez podanie hasła.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 • Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie medexpress.pl/regulamin
 • W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.