Ministerstwo zdrowia: Rejestry medyczne będą mogły działać szybciej

153508018
Dzięki nowelizacji przepisów, rejestry medyczne będą mogły być szybciej wykorzystywane przez ministerstwo, w celu prowadzenia polityki zdrowotnej.
Paweł Grzybowski 2017-08-10 10:19

2 sierpnia prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dodaje przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów niż dotychczas. Utworzenie rejestru medycznego będzie możliwe: na wniosek podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ministerstwo zdrowia wskazuje, że wprowadzone zmiany pozwolą na szybsze wdrażanie wyników analiz rejestrów medycznych do kreowania polityki zdrowotnej.

- Wśród zmian wynikających z nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw należy wskazać zmiany wprowadzone w art. 19 ust. 1b i 2 tj. dotyczące tworzenia i zlecania prowadzenia rejestrów - tłumaczy ministerstwo zdrowia - Wynika to przede wszystkim z tego, że aby konkretny rejestr medyczny mógł służyć do kreowania polityki zdrowotnej (w tym realizacji celów ustawowych – monitorowania stanu zdrowia pacjentów, monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej, prowadzenia profilaktyki zdrowotnej lub realizacji programów zdrowotnych albo programów polityki zdrowotnej, monitorowania i oceny bezpieczeństwa, skuteczności, jakości i efektywności kosztowej badań diagnostycznych lub procedur medycznych) w pierwszej kolejności może on być wykorzystywany m.in. na potrzeby prowadzenia działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej. Często dopiero wyniki takich badań (niekiedy po wielu latach) służą monitorowaniu zarówno stanu zdrowia pacjentów, jak i zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej - komentuje ministerstwo.

W ustawie wprowadzono również zmiany dotyczące administratora danych. Został on usytuowany na poziomie podmiotów prowadzących rejestry (art. 20 ust. 4 ustawy).

- Kilkuletnia już praktyka funkcjonowania rejestrów wskazuje, że zdefiniowanie ministra zdrowia jako administratora danych wszystkich rejestrów medycznych (w szczególności w sytuacji znacznego zwiększenia ich liczby w przyszłości) nie jest rozwiązaniem efektywnym - tłumaczy MZ.

Ustawa doprecyzowuje również przepisy dotyczące finansowania oraz dofinansowania prowadzenia rejestrów medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Wskazuje ona, iż finansowanie i dofinansowanie utworzenia i prowadzenia rejestru może następować w ramach środków przeznaczonych na finansowanie programu polityki zdrowotnej lub w ramach dotacji celowej udzielonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ustawa wejdzie w życie 16 sierpnia.

PDF

Zobacz także