Rejestry medyczne podpisane

Kancelaria Prezydenta RP
Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
Paweł Grzybowski 2017-08-04 09:14

Ustawa dodaje przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów niż dotychczas. Utworzenie rejestru medycznego będzie możliwe: na wniosek podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Określa również, że administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych będzie podmiot prowadzący rejestr medyczny (nie, jak dotychczas, minister właściwy do spraw zdrowia).

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące finansowania oraz dofinansowania prowadzenia rejestrów medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Wskazuje ona, iż finansowanie i dofinansowanie utworzenia i prowadzenia rejestru może następować w ramach środków przeznaczonych na finansowanie programu polityki zdrowotnej lub w ramach dotacji celowej udzielonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ponadto ustawa ustanawia obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych z rejestrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą dane, oraz przekazywania danych statystycznych, w terminie i formie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednakże przepisy nowelizujące ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego wejdą w życie z dniem 15 grudnia 2017 r., a przepisy nowelizujące ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej – z dniem 1 maja 2018 r.

Źródło: Prezydent.pl

PDF

Zobacz także