Projekt rozporządzenia MZ

RODO a wymiana informacji pomiędzy ZUS, NFZ i podmiotami leczniczymi

Medexpress

Opublikowano 29 stycznia 2020, 09:50

ThinkstockPhotos-178608532 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 29 stycznia 2020, 09:50

UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 38 ust. 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, z późn.zm.), zwanej dalej„ustawą”. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian w ustawie wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730),zwaną dalej„ustawą zmieniającą”. Zmiana brzmienia ust. 6 i 8 w art. 38 ustawy dotyczy modyfikacji w zakresie sposobu udzielenia zgody przez osobę, której dotyczą dane o stanie zdrowia.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ubezpieczoną,osobę,na której rachunek ma być zawarta umowa ubezpieczenia lub przedstawiciela ustawowego każdej z tych osób wynika z art. 9 ust. 2 lit. a ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ u takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, który explicite wskazuje na konieczność uzyskania wyraźnej zgody. Celem omawianej zmiany było zapewnienie zgodności regulacji krajowych z regulacjami unijnymi. Ponadto w określonych sytuacjach faktu dzielenia zgody na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO może mieć bardziej praktyczne zastosowanie, niż fakt udzielenia pisemnej zgody, która w określonych sytuacjach losowych może być pozbawiona elementu wyraźnej świadomości osoby, która tej zgody udziela. Taki sposób rozumienia wymogu udzielenia wyraźnej zgody przewiduje również uzasadnienie wynikające z motywu art. 111 RODO.

Ponadto warunkiem wyrażenia zgody, zapewniającym jej wyraźny charakter obowiązki nałożone na administratora dotyczące sposobu sformułowania klauzuli wyrażenia zgody. Dotyczą one jej przejrzystości i precyzyjnego sformułowania, co jest dodatkowym elementem, uzasadniającym wystarczający charakter wyraźnego udzielenia zgody przez osobę,której dane dotyczą.Z uwagi na powyższe obowiązek uzyskania pisemnej zgody, o którym mowa w art. 38 ust. 6 i 8 ustawy, zastąpiono obowiązkiem uzyskania zgody, rozumianej w kontekście przywołanego RODO jako zgody wyraźnej (bez wskazywania jej formy).

Z uwagi na ww. zmiany w ustawie oraz art. 164 pkt 5 ustawy zmieniającej został przygotowany niniejszy projekt.

Zakres zmian (oraz ich przesłanki)w projektowanym rozporządzeniu (w stosunku do obecnie obowiązującego,tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. poz. 1754)) odpowiada zakresowi omówionych wyżej zmian w ust. 6 i 8 art. 38 ustawy. W §2 ust. 2 zaproponowano, aby do wystąpienia zakładu ubezpieczeń o informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, dołączać informację o wyrażeniu zgody przez ww. osoby do uzyskania ww. informacji, zamiast kopii pisemnej zgody - jak jest w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Analogiczną zmianę(w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia) zaproponowano w § 4 ust. 2, który dotyczy zgody ww. osób w przypadku wystąpienia zakładu ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia o uzyskanie ww. informacji.

W odniesieniu do wniosków kierowanych przez zakłady ubezpieczeń do Narodowego Fundusz Zdrowia, zaproponowano aby były podpisywane podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Podpis osobisty stanowi narzędzie identyfikacji zyskujące na popularności,które jest równoważne pod względem poziomu zabezpieczeń podpisowi zaufanemu.W pozostałym zakresie projektowane rozporządzenie jest tożsame z obecnie obowiązującym.Projektowane rozporządzenie nie wiąże się z nałożeniem na obywateli ani na inne podmioty prawne żadnych ciężarów ani obowiązków.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść rozporządzenia TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / ZUS / dane osobowe / RODO
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30