Katarzyna Czyżewska:

Rola przemysłu farmaceutycznego w działaniach na rzecz obronności państwa

Katarzyna Czyżewska

Opublikowano 01 wrzesnia 2017, 08:44

Fot. Marcin Petruszka
Katarzyna Czyżewska

Opublikowano 01 wrzesnia 2017, 08:44

Jednym z wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy w Polsce, jest skomplikowane, a w dodatku często zmieniające się prawo. Niektóre, szczególnie regulowane branże, jak chociażby branża farmaceutyczna, podlegają wielu rozbudowanym regulacjom, rozsianym po licznych ustawach i rozporządzeniach, w związku z nadążanie za kolejnymi zmianami w przepisach może być bardzo trudne; zwłaszcza, że niekiedy zmiany te pojawiają się w najmniej spodziewanych miejscach (aktach prawnych).

Przykładowo, zapewne nie wszyscy producenci leków w Polsce słyszeli o projekcie nowej ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki – projekt ten jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z projektem, określone zadania na rzecz obronności państwa mogą wykonywać przedsiębiorcy „o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym”, czyli między innymi .... przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem i dystrybucją produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także opieką zdrowotną. Przedsiębiorcy ci mogą otrzymywać do realizacji zadania na rzecz obronności państwa; co więcej, w świetle nowej ustawy przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym będą podlegać szczególnym obowiązkom. Przykładowo, taki przedsiębiorca będzie obowiązany do (między innymi):

• Uzgodnienia z właściwym ministrem, w trakcie trwania umowy o wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa, przed dokonaniem czynności prawnych mających na celu np. rozwiązanie lub likwidację przedsiębiorcy, przeniesienie siedziby za granicę, wykreślenie przedmiotu działalności przedsiębiorcy dotyczącego realizacji zadań na rzecz obronności państwa, zbycia lub dokonania darowizny składnika majątku wykorzystywanego do realizacji zadań na rzecz obronności państwa – te czynności nie będą mogły być przeprowadzone bez konsultacji z właściwym ministrem; a także
• Przedstawiania ministrowi półrocznych informacji o przedsiębiorstwie, w tym na przykład w zakresie sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

Zadania na rzecz obronności państwa są nakładane na przedsiębiorcę w drodze decyzji administracyjnej, co oznacza, że przedsiębiorca może odwoływać się od decyzji, jeżeli się z nią nie zgadza. Jednakże projekt ustawy z góry przesądza, że przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym nie może odmówić przyjęcia do realizacji zadania na rzecz obronności państwa w odniesieniu do wyrobów, dla których przemysłowy potencjał obronny pozyskał z udziałem środków finansowych Skarbu Państwa, w szczególności w ramach realizacji badań naukowych i prac rozwojowych. W związku z tym rozwijając nowe produkty lecznicze przy wsparciu finansowania ze środków publicznych, na przykład w ramach finansowania nauki, należy mieć na uwadze, że państwo polskie, współfinansujące projekt badawczy, może później oczekiwać wsparcia przedsiębiorcy w realizowaniu zadań na rzecz obronności.

Co więcej, o tym, który przedsiębiorca ma status przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym decyduje Rada Ministrów w wydawanym na podstawie ustawy rozporządzeniu. W związku z tym przedsiębiorca, który nie zgadza się z zakwalifikowaniem go do grona przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, nie będzie miał możliwości, aby tę decyzję Rady Ministrów zakwestionować.

Warto zatem śledzić losy projektu ustawy i przygotować się na to, że niektórzy producenci leków w Polsce będą podlegać szczególnej kontroli i będą mieć szczególne obowiązki, związane z działaniami na rzecz obronności państwa.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Katarzyna Czyżewska
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31