Rozporządzenie MZ dotyczące świadczeniodawców, którzy nie wyrobią kontraktu z NFZ

Fot. Getty Images/iStockphoto
W środę RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Medexpress 2020-12-02 11:57

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Zmiana § 3a rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548 i 1837) umożliwi wnioskowanie o wypłatę zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) świadczeniodawcom, u których osoby wykonujące zawód medyczny zostały objęte kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych wnioskowanie o wypłatę zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach wydawanych na postawie art. 34 ust. 5, art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj.:

1) rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607, z późn. zm.),

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091).

Zgodnie z projektowanym przepisem § 3b świadczeniodawcy, którzy spełnią określone w nim warunki, pomimo wykonania tylko części świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, otrzymają kwotę należności z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy listopad i grudzień 2020 r., ustaloną jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń, bez konieczności jej rozliczenia do końca okresu rozliczeniowego. Warunkiem otrzymania należności za okresy sprawozdawcze listopad i grudzień 2020 r. w kwocie 1/12 kwoty zobowiązania określonej w realizowanej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, bez obowiązku jej rozliczenia, są następujące warunki:

1) świadczeniodawca nie zgłaszał przerw w udzielaniu świadczeń z przyczyn innych niż określone w § 3a ust. 1 rozporządzenia, tj.:

a) wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1–3, art. 11h ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 i 2112) zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub

b) wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lub

c) objęcia osób wykonujących zawód medyczny u świadczeniodawcy kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, lub

d) wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii;

2) świadczeniodawca zapewniał gotowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na warunkach zgodnie z realizowaną umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tzn. z miejscem, zakresem oraz harmonogramem;

3) wartość świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w okresie rozliczeniowym do końca okresu sprawozdawczego, poprzedzającego okres, którego dotyczy wniosek, jest nie niższa niż 65% i nie wyższa niż 100% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla tego okresu (tzn. okresu rozliczeniowego do końca okresu sprawozdawczego, poprzedzającego okres, którego dotyczy wniosek - od stycznia do października 2020 r.). Oznacza to, że zaliczkę będą mogli otrzymać świadczeniodawcy, którzy wykonali około 2/3 świadczeń opieki zdrowotnej, na wykonanie których została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. Taki wskaźnik będzie dotyczył tych świadczeniodawców, którzy pomimo stanu epidemii dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom dostęp do świadczeń. Przez cały okres trwania epidemii pacjenci wskazywali na przypadki ograniczonego dostępu do świadczeń medycznych.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim utrzymanie stabilności finansowej przez świadczeniodawców, którzy pomimo wzrostu zachorowań na COVID-19, są gotowi do przyjmowania pacjentów zgodnie z harmonogramem określonym w realizowanej umowie i nie wprowadzają żadnych ograniczeń dla pacjentów tj. są gotowi do udzielania świadczeń, a pomimo tego pacjenci nie zgłaszają się na umówione wizyty i nie mogą zrealizować umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2020 r. co jest uzasadnione potrzebą zapewnienia świadczeniodawcom płynności finansowej, którą mogą utracić w wyniku zmniejszenia liczby udzielanych świadczeń w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19 od początku października 2020 r. Tak określony termin wejścia w życie nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego, a jest korzystny dla adresatów norm.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także