Rozporządzenie MZ ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Medexpress

Opublikowano 23 maja 2019, 15:12

166776377 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 23 maja 2019, 15:12

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem OWU”,
wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.
Konieczność nowelizacji rozporządzenia OWU, wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399), zwanej dalej „ustawą
kontrolną”.

Ustawa kontrolna zmieniła zasady prowadzenia kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „NFZ”, w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym m.in. nadała Prezesowi NFZ uprawnienia do przeprowadzania kontroli
realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz nakładania kar umownych. W związku z tym w projekcie określa się sposób postępowania w przypadku konieczności zapłaty kary umownej (§ 29 ust. 4a) przez świadczeniodawcę wynikającej z wystąpienia
pokontrolnego, sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej na podstawie art. 61a ust. 1 ustawy o świadczeniach, lub czynności, o których mowa w art. 61x ustawy o świadczeniach.

Należności te będą pobierane i dochodzone również przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, z uwagi na to, że dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W projekcie zmieniono również brzmienie § 28 ust. 4 oraz § 29 ust. 6 rozporządzenia OWU, w których było zawarte odesłanie do art. 64 ustawy o świadczeniach, a który to przepis
został uchylony przez ustawę kontrolną. W związku z uchyleniem art. 64 ustawy o świadczeniach uchyla się również § 29 ust. 8 rozporządzenia OWU. Niniejszy projekt nakłada w projektowanym § 31a na oddziały wojewódzkie NFZ zadanie polegające na prowadzeniu rejestru kar umownych nakładanych na świadczeniodawców. Kary umowne mogą być nałożone nie tylko w wyniku kontroli, ale również poza kontrolą - w wyniku postępowania wyjaśniającego, w wyniku rozpatrywania skarg, niewywiązywania się przez świadczeniodawców z nałożonych na niego obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. nieprzekazywanie informacji w zakresie dotyczącym
list oczekujących na świadczenie i czasie oczekiwania).

W związku z tym to w oddziałach wojewódzkich NFZ powinny być prowadzone rejestry nałożonych kar umownych, w celu
monitorowania ich wysokości, aby nie naruszyć przepisów wynikających z § 30 ust. 3 OWU, zgodnie z którym kary umowne, nałożone przez NFZ, podlegają sumowaniu, przy czym łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekraczać 4% kwoty zobowiązania
wynikającego z umowy dla okresu rozliczeniowego, którego dotyczyły naruszenia, a także w celu monitorowania przekroczenia progów określonych w art. 61u ustawy o świadczeniach.

Natomiast zgodnie z projektowanym § 41a rozporządzenia OWU świadczeniodawca będzie obowiązany do poinformowania w formie pisemnej dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o osobach upoważnionych do reprezentowania świadczeniodawcy przed
NFZ, w tym w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach, tj. działu regulującego zasady prowadzenia kontroli.

Dodatkowo oprócz zmian wynikających z wejścia w życie ustawy kontrolnej proponuje
się w rozporządzeniu OWU:
1) zmianę § 12 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 2 wynikającą z uchwalenia ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357, z późn. zm.), która uchyliła art. 55 ustawy o świadczeniach, do którego odwołuje się obecny § 12
rozporządzenia OWU;
2) zmianę § 30 ust. 1 - dodanie do katalogu naruszeń podlegających karze umownej naruszenia polegającego na przedstawieniu przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których NFZ ustala stawkę ryczałtu systemu
zabezpieczenia;
3) zmianę § 30 ust. 4 - podstawą naliczenia maksymalnej kwoty kary umownej dla umów w zakresie dotyczącej podstawowej opieki zdrowotnej z (wyjątkiem umów dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) oraz umów o zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, będzie kwota wypłaconej świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie rozliczeniowym, którego dotyczyły stwierdzone naruszenia, a nie jak jest to obecnie w okresach sprawozdawczych. Zmiana ta wynika z konieczności:
a) równego traktowania podmiotów kontrolowanych; w odniesieniu do wszystkich pozostałych świadczeniodawców zgodnie z § 30 ust. 2 rozporządzenia OWU do naliczenia kary umownej bierze się pod uwagę okres rozliczeniowy,
b) stworzenia możliwości wyliczenia i nałożenia kar umownych; pozwoli to na wyeliminowanie takich sytuacji, w których przy stwierdzeniu nieprawidłowości, np. brak dostępności do świadczeń na konkretny dzień kontroli, nie ma w tym okresie sprawozdawczym jeszcze wypłaconych środków finansowych, a więc brak jest możliwości nałożenia kary umownej (przepis § 30 ust. 4 odnosi się bowiem do kwoty
wypłaconej). Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania
opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z
późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

mz / RCL
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31