Rozporządzenie MZ ws. pilotażowego programu w centrach zdrowia psychicznego

Medexpress

Opublikowano 05 sierpnia 2019, 12:22

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 05 sierpnia 2019, 12:22

Projekt rozporządzenia uwzględnia m.in. :
• konieczność doprecyzowania przepisów związanych ze sposobem finansowana i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację,
• dodanie definicji, takich jak: bliski dostęp, interwencja czy miejsce udzielania świadczeń ma na celu doprecyzowanie pojęć związanych z realizacją założeń pilotażu,
• wprowadzenie rozbudowanej definicji centrum zdrowia psychicznego, zwanego dalej „centrum”, i zobowiązania podmiotu prowadzącego do wyodrębnienia centrum w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego,
• dodanie wyrazów „jednak nie dalej niż warunkach bliskiego dostępu” jest zagwarantowanie, że opieka stacjonarna nie będzie realizowana dalej niż w sąsiednim powiecie,
• zmianę doprecyzowującą i dostosowująca terminologię do rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert. Centrum nie zastępuje funkcji zespołów ratownictwa medycznego w udzielaniu pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach poza szpitalnych,
• potrzebę doprecyzowania, że w skład centrum mogą wchodzić również poradnie zdrowia psychicznego, w ramach których nie działa PZK. Godziny pracy tych poradni są ustalane na zasadach ogólnych,
• doprecyzowanie nazwy planu terapii i zdrowienia w sposób zgodny z założeniami NPOZP oraz jego treścią.
• ustalenie planu opieki szpitalnej obejmującego działania diagnostyczne i terapeutyczne, który jest standardem obowiązującym w akredytacji szpitali,
• potrzebę zatrudniania w centrum asystentów zdrowienia, których zadaniem jest także: pomoc i wsparcie świadczeniobiorcy w załatwianiu spraw wobec podmiotów zewnętrznych – tj. podmiotów takich jak jednostki organizacyjne pomocy społecznej czy kuratorzy sądowi,
• doprecyzowanie mechanizmu waloryzacji stawki ryczałtu, proponowana stawka w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości stawki podstawowej (75 zł) powiększonej proporcjonalnie o wzrost sumy świadczeń psychiatrycznych wynikającej z planu finansowego NFZ z dnia 5 czerwca 2019 r. w stosunku do planu pierwotnego na 2018 r., będącego podstawą do ustalenia pierwotnej stawki,
• zaproponowanie wartości stawki obowiązującej od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wynika z konieczności wyrównania środków w drugim półroczu 2019 r. i usystematyzowanego zwaloryzowania stawki ryczałtu przez Fundusz w związku ze wzrostem sumy świadczeń psychiatrycznych wynikającej z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w stosunku do planu pierwotnego na 2018 r.,
• konieczności zwiększenia stawki dla pacjentów domów pomocy społecznej,
• konieczność wprowadzenia wskaźników wpływających na ograniczanie migracji w stosunku do pacjentów, którzy nie kontynuują opieki u dotychczasowego świadczeniodawcy,
• zasadę, że z ryczałtu centrum jest finansowane leczenie na oddziale dziennym poza centrum oraz na oddziałach dla chorych somatycznie, przewlekle chorych oraz rehabilitacji psychiatrycznej wyłącznie na podstawie lekarza właściwego centrum,
• opiekę środowiskową, która zgodnie z zasadami tej opieki, powinna być realizowana w środowisku świadczeniobiorcy. Stąd wynika konieczność wprowadzenia zasady, że będzie ona realizowana wyłącznie przez właściwe centrum. Ograniczenie to nie dotyczy kontynuacji opieki,
• uniemożliwia zawieranie umów z innymi świadczeniodawcami zlokalizowanymi na obszarze działania centrum. Natomiast zawieranie umów na rzecz pacjentów spoza obszaru pilotażu z podmiotem prowadzącym centrum, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Projekt: TU
Źródło: RCL
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / RCL / centra zdrowia psychicznego / program pilotażowy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30