Rozporządzenie Rady Ministrów ws. współdziałania komisji lekarskich

166776377
Thinkstock/GettyImages
W piątek RCL opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy.
Medexpress 2019-03-15 11:46

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Niniejszy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 345), zwanej dalej „ustawą”. Art. 3 ust. 2 ustawy nakłada na Radę Ministrów obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia sposobu i trybu współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy. Współdziałanie, o którym mowa w tym przepisie, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy polega w szczególności na wymianie informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy służb, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwłaszcza o stanach chorobowych mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia oraz na udostępnianiu dokumentacji lub wyników badań i konsultacji – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Sprawy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy. (Dz.U.poz. 1958).

Konieczność wydania niniejszego rozporządzenia związana jest ze zmianami art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, który określa zakres podmiotów objetych jej regulacjami, dokonanymi na mocy:

1) art. 335 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.),

2) art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730).

Znowelizowany artykuł 2 ustawy stanowi, iż komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych są włąściwe do orzekania wobec funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy nowo utworzonych formacji: Służby Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej.

Na mocy odesłania do art. 2 ust. 1 pkt 2 zawartego w art. 3 ust. 1 ustawy funkcjonariusze ww. formacji objęci zostali współdziałaniem komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy, o którym mowa w tym przepisie.

Stosownie do art. 389 ust. 3 pkt 16 z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa rozporządzenie powinno zostać dostosowane do tej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

W niniejszym projekcie rozporządzenia proponuje się rozwiązania obowiązujące na gruncie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy z następującymi zmianami:

W związku z opisaną wyżej zmianą art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy zakresem podmiotowym projektowanego rozporządzenia objęci zostali funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, i Służby Więziennej;

2) zbiorcze, zanonimizowane informacje, o których mowa w § 2 pkt 1 projektu rozporządzenia będą przekazywane przez jednostki służby medycyny pracy do właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na wniosek tej komisji;

3) zbiorcze, zanonimizowane informacje, o których mowa w § 2 pkt 2 projektu rozporządzenia będą przekazywane przez rejonową komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych działającym na obszarze jej właściwości terytorialnej jednostkom organizacyjnym służby medycyny pracy na wniosek tych jednostek

4) proponuje się zrezygnowanie z przekazywania przez rejonową komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych jednostkom służby medycyny pracy informacji dotyczących stwierdzenia choroby zakaźnej u funkcjonariuszy, przy której istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby, do czego obliguje je § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b obowiązującego rozporządzenia. Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nie dysponują pełnymi danymi o zachorowaniach na choroby zakaźne przez funkcjonariuszy, a zatem zasadność dalszego utrzymywania przepisu budzi wątpliwości. Dane takie posiadają organy inspekcji sanitarnej, zgodnie bowiem z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2018 r. poz. 151) lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej jest zobowiązany do zgłoszenia niezwłocznie tego faktu właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

5) w § 4 pkt 3 projektu rozporządzenia, który przewiduje podejmowanie przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wspólnych działań w zakresie współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych reprezentujących poszczególne służby, należało uwzględnić Służbę Ochrony Państwa i Straż Marszałkowską oraz skreślić Biuro Ochrony Rządu, które z dniem 1 lutego 2018 roku zostało zlikwidowane.

Mając na uwadze powyższe spełnione przesłanki zawarte w art 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych katów prawnych, jak bowiem wskazano, ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie tego aktu normatywnego a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Projekt aktu normatywnego nie wymaga zaopiniowania dokonania konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.

Projektowany akt prawny nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej oraz nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt został przekazany zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013 roku.

- Regulamin pracy Rady Ministrów (MP. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). do koordynatora oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.

Rozporządzenie: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także