Rozporządzenie w sprawie SOR-ów skierowane do ogłoszenia

Źródło: MZ
28 czerwca RCL skierowało do ogłoszenia Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
Medexpress 2019-06-28 10:53

Projekt przewiduje, że osoby przybywające do SOR samodzielnie lub przewożone przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, zespoły wyjazdowe w ramach zabezpieczenia medycznego imprez masowych, lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze oraz podmioty realizujące transport sanitarny będą pobierały bilet z oznaczeniem czasu przybycia do SOR wraz z indywidualnym numerem pacjenta. Bezpośrednio po przybyciu do oddziału pacjent poddawany będzie segregacji medycznej, a następnie rejestracji. W wyniku segregacji medycznej po przeanalizowaniu zgłaszanych dolegliwości i wartości wybranych parametrów medycznych, pacjent zostanie zakwalifikowany do jednej z 5 kategorii, z różnym czasem oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem (od pomocy natychmiastowej – kategoria czerwona do kategorii niebieskiej, świadczącej o braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, w której pomoc medyczna może być odroczona do 240 minut).
Pacjent będzie informowany o przydzielonej mu kategorii oraz o przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem SOR. W obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć umieszczone zostaną wyświetlacze, na których prezentowana będzie informacja o liczbie osób oczekujących na przyjęcie i przewidywanym średnim czasie oczekiwania w poszczególnych kategoriach.
Osoby zakwalifikowane do dwóch grup świadczących o braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli do grupy zielonej lub niebieskiej, będą mogły być skierowane do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o ile udzielanie tych świadczeń będzie się odbywało w lokalizacji SOR. Zasady kierowania pacjentów do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostaną opisane w regulaminie organizacyjnym szpitala i podane do publicznej wiadomości. Na każdym etapie, począwszy od momentu pobrania biletu z numerem do rejestracji aż do zakończenia pobytu pacjenta w SOR, czas wykonania kolejnych czynności będzie odnotowywany w systemie zarządzającym trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym (TOPSOR).
2. Projekt zakłada, że liczba personelu SOR (lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych) musi być dostosowana do liczby pacjentów przyjmowanych w poszczególnych kategoriach oraz do maksymalnych czasów oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem. Lekarzem kierującym oddziałem będzie mógł być wyłącznie specjalista medycyny ratunkowej (od 1 stycznia 2021 r.). Postępowanie z pacjentami w zakresie kierowania ich na leczenie w innych oddziałach szpitala, do innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym z wykorzystaniem lotniczego transportu sanitarnego będzie koordynował lekarz dyżurny oddziału, wyznaczony spośród lekarzy SOR.
3. Wprowadzono przepis wykluczający wprost możliwość przyjmowania w SOR pacjentów skierowanych na leczenie szpitalne w trybie planowym. Rozporządzenie zapobiega też praktyce kierowania do SOR pacjentów już hospitalizowanych w innych oddziałach szpitala. Pojawił się także przepis, który mówi o obowiązku organizacji miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w lokalizacji SOR i możliwości kierowania tam pacjentów z oddziału ratunkowego.
4. Osoby przebywające w SOR będą pozostawały pod opieką personelu medycznego tego oddziału , a ich stan zdrowia będzie podlegał systematyczne ocenie, co z kolei zostanie odzwierciedlone w dokumentacji medycznej.
5. Lekarz dyżurny oddziału będzie miał uprawnienia w zakresie umieszczania pacjentów SOR na oddziałach szpitalnych w tym samym lub w innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Oddziały, będące jednostkami organizacyjnymi szpitali wyspecjalizowanym w udzielaniu świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego zobowiązane będą do zachowania rezerwy łóżek na potrzeby SOR. Informacja w tym zakresie będzie przekazywana do SOR.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także