Rozpoznanie choroby otrzymamy w formie cyfrowej

176214496 (1)
Thinkstock/GettyImages
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.
Paweł Grzybowski 2017-10-16 10:20

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej.

W rozporządzeniu wymienia się trzy rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej:

- informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,

- informację dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę,

- kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.

Obecnie zatem katalog elektronicznej dokumentacji medycznej zostanie zamknięty przez wskazanie konkretnych rodzajów dokumentów, które podlegać będą obowiązkowi ich wytworzenia w postaci elektronicznej oraz opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z definicją EDM, określoną w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W przyszłości katalog ten – stosownie do stopnia przygotowania usługodawców oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – będzie sukcesywnie rozbudowywany, aż do momentu uzyskania pełnej informatyzacji usługodawców działających w systemie informacji.

PDF

Zobacz także