RPP: Rok 2021 rokiem bezpieczeństwa pacjenta

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2021-02-25 14:32

Czas pandemii, to wiele trudnych decyzji i kompromisów, pomiędzy potrzebą niezakłóconego dostępu do świadczeń zdrowotnych, a koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Epidemia COVID-19 stała się najpoważniejszym od wielu lat zagrożeniem zdrowia publicznego.

- Chcemy, aby pacjent nie tylko miał realny dostęp do świadczeń medycznych, ale też czuł się bezpiecznie w czasie całego procesu terapeutycznego - wskazuje Bartłomiej Chmielowiec. Z tych powodów Rzecznik Praw Pacjenta podjął decyzję, aby w roku 2021 skupić się na działaniach, które pozwoliłyby zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta w systemie ochrony zdrowia i zaakcentować ten temat w dyskusji publicznej.

Patrząc przez pryzmat praw pacjenta, pojęcie bezpieczeństwa pacjenta należy wiązać z procesami, zachodzącymi w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz przestrzeganiem praw pacjenta podczas ich udzielania. Zasadniczy wpływ na ten proces mają zasoby kadrowe podmiotu leczniczego, jego wyposażenie, organizacja pracy oraz sytuacja finansowa i jakość udzielania świadczeń. Pomimo trudności z organizacją świadczeń, związanych ze stanem epidemii, nie powinniśmy zapominać o zapewnieniu należytego do nich dostępu.

W tym kontekście priorytetowym obszarem działań systemowych Biura będzie m.in. wypracowanie i przedłożenie propozycji założeń legislacyjnych modelu odszkodowawczego, wpisującego się w koncepcję „no-fault”. System odszkodowawczy o nią oparty jest tylko jednym z elementów systemu opieki zdrowotnej, skupionym na analizie zgłoszeń zdarzeń niepożądanych. Wraz z odpowiednimi rozwiązaniami, związanymi z jakością stanowi całość rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo pacjenta.

Jak wskazuje Rzecznik Praw Pacjenta, kolejnym krokiem w dobrym kierunku jest też powołanie Funduszu Kompensacyjnego, który zostanie utworzony jeszcze w tym roku. - Fundusz obejmie zarówno szczepienia przeciwko COVID 19, jak i - w następnym etapie - szczepienia powszechne. To zarówno krok w kierunku tworzenia skutecznego systemu no-fault, ale też wzmocnienie bezpieczeństwa pacjenta, co jest dla nas najważniejsze - mówi Bartłomiej Chmielowiec.

Realizacja postulatu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta następuje także m.in. za pośrednictwem takich kompetencji RPP jak prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach indywidualnych oraz postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w szczególności, w zakresie przestrzegania prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością.

Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjenta ważne pozostaje budowanie zaufania i współpracy pomiędzy pacjentem, a personelem medycznym - również poprzez wdrażanie wysokich standardów obsługi pacjenta, niezależnie czy kontakt ten odbywa się w sposób tradycyjny, czy w formie teleporady. W tym aspekcie istotna jest znajomość praw pacjenta, dlatego planujemy pokazanie ich z perspektywy prowadzonych postępowań wraz z wnioskami.

Zamierzeniem Rzecznika pozostaje realizacja działań edukacyjnych z zakresu praw pacjenta dla personelu medycznego i pełnomocników ds. praw pacjenta. Planujemy szereg działań edukacyjnych i informacyjnych, skierowanych do uczestników systemu ochrony zdrowia w Polsce, by podnieść poziom wiedzy w zakresie realizacji o praw pacjenta. - Niezwykle istotne są działania edukacyjne w ramach wzmacniania bezpieczeństwa pacjenta, m.in. kampania edukacyjna dla nastolatków w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, emisja krótkich filmów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pacjenta. Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo to jakość i musimy zrobić wszystko by jakość tą podnosić - twierdzi Chmielowiec.

Rok 2020 w działaniach Rzecznika Praw Pacjenta był Rokiem Seniora. Działania RPP skupiały się na przekazywaniu informacji, edukacji, podnoszeniu świadomości polskiego seniora o prawach pacjenta i świadczeniach zdrowotnych. Podjęliśmy również kroki związane z kontynuacją projektu legislacyjnego dotyczącego objęcia działaniem Rzecznika Praw Pacjenta - Domów Pomocy Społecznej oraz zwróciliśmy się do konsultantów w ochronie zdrowia, w zakresie problemów osób starszych, aby wspólnie podjąć działania systemowe.

RPP w 2019 roku pochylił się nad polską psychiatrią. Był to czas intensywnej pracy na rzecz osób doświadczających kryzysu psychicznego w trzech kluczowych dla RPP obszarach: edukacji, bezpieczeństwie i wsparciu. Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta otrzymał Nagrodę Aureliusza w kategorii Prawa Pacjenta. Wyróżnienie to wręczane jest osobom oraz instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy sytuacji osób chorych psychicznie.

Źródło: RPP

PDF

Zobacz także