RPP: Seniorze, poznaj prawa pacjenta

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-09-28 14:08

Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy − przez osoby wykonujące zawód medyczny w tym: udzielające mu świadczeń zdrowotnych w przychodniach, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy wykonujących mu badania diagnostyczne − informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, które osoba wykonująca zawód medyczny uzyskała w trakcie wykonywania świadczeń, w szczególności:

- związanych ze stanem zdrowia pacjenta;

- wszelkie informacje i fakty dotyczące pacjenta w tym społeczne, rodzinne, osobiste ale nie związane z procesem leczniczym,
informacje przekazane przez pacjenta;

- informacje, które świadczeniodawca pozyskał samodzielnie np. w wyniku badania;

- informacje o pacjencie, pochodzące od osób trzecich, pod warunkiem, że osoba wykonująca zawód medyczny uzyskała je w związku z wykonywaniem zawodu medycznego (np. informacje, które lekarz uzyskuje podczas rozmowy z członkiem rodziny pacjenta).

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dot. bezpośrednio stanu zdrowia pacjenta, dotyczy także tych informacji, które zostały ujawnione przypadkowo, bądź też ustalone np. przez lekarza - konsultanta lub osoby bliskie na żądanie samego pacjenta.

Obowiązek dochowania informacji dotyczy każdej informacji, bez względu na sposób lub formę jej utrwalenia, a więc zarówno informacji ustnej, jak i dokumentacji medycznej.

Prawo pacjenta do zachowania w poufności informacji z nim związanych, a w szczególności informacji związanych ze stanem jego zdrowia, nie ma charakteru bezwzględnego i istnieją przypadki, kiedy osoby wykonujące zawód medyczny zwolnione są z obowiązku jej zachowania, gdy:

- zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,

- zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,

- pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,

- dzieje się to w ramach postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
tak stanowią przepisy odrębnych ustaw.

Podstawa prawna: art 13 i 14 ustawy z dnia 8 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Źródło: RPP

PDF

Zobacz także