Samorząd lekarski o nowelizacji projektu ustawy o zawodzie lekarza

Medexpress

Opublikowano 09 sierpnia 2021, 08:39

ThinkstockPhotos-478162622 Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 09 sierpnia 2021, 08:39

NIL opublikowało stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Poniżej zamieszczamy jego treść.

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o którym poinformował Dariusz Salomończyk zastępca szefa kancelarii sejmu pismem z dnia 16 lipca 2021 r., znak: SPS-WP.020.226.5.2021, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Przedstawiony do zaopiniowania projekt porusza ważny a zarazem obszerny temat udzielenia zgody na badanie lub udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pacjentów małoletnich. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sama koncepcja wprowadzenia zmian w tej kwestii wymagałaby podjęcia dyskusji i zastanowienia się nad szerszym aspektem tego zagadnienia. Rozważania podjęte w tej kwestii nie powinny się ograniczać jedynie do umożliwienia udzielenia przez pacjenta małoletniego, który skończył 15 lat zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych jedynie z zakresu dermatologii, ginekologii i urologii bez potrzeby uzyskania zgody jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przedstawione propozycje wymagają podjęcia dyskusji i analiz prawnych również odnośnie udzielania skutecznych zgód i kompetencji osób zdolnych do ich udzielania jak również kwestii udzielenia zgody na badanie bądź podjęcie leczenia przez pełnomocnika. Sporną kwestią jest również przedstawiona przez projektodawcę granica wieku, która mogłaby doprowadzić do sytuacji, gdzie małoletni będzie mógł skorzystać z proponowanej zawężonej do kilku dziedzin wizyty lekarskiej natomiast jego zgoda na przeprowadzenie innych badań lub świadczeń zdrowotnych byłaby wymagana dopiero po skończeniu przez niego 16 lat zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 790) jak również z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.), co mogłoby doprowadzić do rozbieżności legislacyjnych.

Wątpliwości Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej budzi również dokonane przez projektodawcę dzielenie medycyny i wyodrębnienie jedynie dermatologii, ginekologii i urologii przy czym w uzasadnieniu podnosi się wagę jaką ma dla niego chęć szybszej wykrywalności i diagnostyki chorób oraz wzrost świadomości nastolatków w obszarze zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Podnoszona jest również kwestia wzmocnienia kształtowania i budowania ich poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie. Edukacja w tym kierunku i formowanie takich postaw jak dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne już od najmłodszych lat jest ważną sprawą dla całego społeczeństwa i powinna być przeprowadzana kompleksowo, a nie w obszarze tylko kilku dziedzin medycyny. Zdrowie ogółem jest wartością cenną dla każdego człowieka a uzyskania wiedza w temacie profilaktyki różnych schorzeń i zdrowe nawyki np. żywieniowe, dotyczące aktywności fizycznej, prawidłowej postawy lub higieny wzroku mogą zaprocentować w dorosłym życiu. Natomiast odnosząc się do sytuacji osób będących ofiarami przemocy domowej lub wykorzystywania seksualnego ze strony rodziców lub opiekunów prawnych bądź gdy ich rodzice lub opiekunowie prawni pozostają poza granicami kraju pomoc udzielona jedynie w tak zawężonych dziedzinach medycyny może okazać się niewystarczająca dla takich osób, ponieważ mogą one pilnie potrzebować udzielenia świadczeń medycznych w innych, niewymienionych w projekcie dziedzinach medycyny.

Wobec powyższego, zdaniem samorządu lekarskiego, zasadnym jest przyjrzenie się proponowanym zmianom z szerszej perspektywy, podjęcie dyskusji i rozważenie wprowadzenia jak najbardziej kompleksowych rozwiązań w tej kwestii.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31