Samorząd lekarski o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych

nil
Medexpress 2021-03-26 13:58

25 marca 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie nowelizacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego chorób zawodowych. Poniżej zamieszczamy jego treść.

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych, o którym poinformował Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 18 marca 2021 r., znak: ZPM.0212.4.2021, zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu.

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wątpliwości budzą proponowane zmiany do § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych. W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu funkcjonowały zapisy wskazujące trójstopniową ocenę narażenia zawodowego przy orzekaniu odnośnie chorób zawodowych. W przedstawiony projekcie rozporządzenia wskazano, że oceną narażenia zawodowego miałby zajmować się tylko właściwy państwowy inspektor sanitarny. Opieranie się na ocenie narażenia zawodowego, sporządzonej wyłącznie przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, zarówno przy wydawaniu orzeczenia lekarskiego przez jednostkę orzeczniczą jak i przy wydawaniu decyzji przez inspektora sanitarnego jest dość ryzykowne. Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje, aby w projekcie rozporządzenia zawrzeć zapisy umożliwiające sporządzenie oceny narażenia zawodowego również przez jednostkę orzeczniczą, która w razie zaistniałych wątpliwości byłaby uzupełniona o dane otrzymane w trakcie oceny narażenia zawodowego sporządzonej przez sanepid”.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także