Samorząd lekarski za koniecznością pozostawienia stażu podyplomowego dentystów w formie niepodzielonej

174255659
174255659.jpg
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przychyla się do opinii Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej o konieczności pozostawienia stażu podyplomowego lekarzy dentystów w formie niepodzielonej.
Medexpress 2019-04-08 13:36

Idea podziału stażu na część podstawową i personalizowaną została zawarta została w projekcie rozporządzenia dołączonym do przesłanych Naczelnej Izbie Lekarskiej propozycji zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, będących wynikiem prac powołanego do opracowania tych propozycji zespołu przy ministrze zdrowia.

Za wnioskiem o pozostawienie stażu podyplomowego lekarzy dentystów w formie niepodzielonej przemawiają następujące względy:

- obawa o możliwość zrealizowania w ciągu 33 tygodni części stałej obszernego programu i utrwalenie umiejętności z poszczególnych dziedzin stomatologii;

- ograniczona liczba podmiotów akredytowanych, w których można będzie odbywać część spersonalizowaną stażu podyplomowego, czego skutkiem będzie brak możliwości zapewnienia stażystom gwarancji ukończenia stażu. Specyfiką rynku podmiotów wykonujących działalność leczniczą w stomatologii jest znacznie mniejsza niż w przypadku pozostałych podmiotów rynku medycznego liczba placówek stomatologicznych chcących przyjąć na staż absolwentów stomatologii. Już dziś bowiem w niektórych okręgowych izbach lekarskich odnotowywane są kłopoty ze skierowaniem wszystkich absolwentów na staż podyplomowy. Niemniej, uzyskując obecnie skierowanie do odbycia stażu od okręgowej rady lekarskiej, lekarz dentysta uzyskuje względną gwarancję ukończenia stażu, której to gwarancji byłby pozbawiony w przypadku konieczności ponownego aplikowania do odbycia modułu personalizowanego. Wątpliwe jest, aby po planowanej nowelizacji przepisów okręgowe rady lekarskie mogły nadal pełnić rolę gwaranta ukończenia stażu;

- wątpliwości co do przyjętego celu proponowanego rozwiązania. Chęć rozwinięcia zainteresowań stażysty pod kątem przyszłej pracy w poradni specjalistycznej może natrafić na barierę w postaci braku poradni specjalistycznych gotowych przyjąć stażystów. Bariera ta widoczna jest wyraźnie w przypadku staży specjalizacyjnych. Brak zatem podstaw do przypuszczeń, że w przypadku staży podyplomowych takie miejsca się znajdą.

Nadto, nie bardzo wiadomo, według jakich kryteriów miałaby być sporządzona kwalifikacja pierwszeństwa w ramach modułu spersonalizowanego stażu. Pozostawienie tych samych kryteriów co przy kwalifikacji do modułu stałego (wynik z uczelni) byłoby mało motywujące przy odbywaniu tego modułu. Stosowanie zaś odrębnej punktacji za moduł stały stażu wymagałoby wdrożenia tych samych standardów oceniania we wszystkich jednostkach akredytowanych, w których odbywany jest staż.

Żródło: NIL

PDF

Zobacz także