Blogosfera Medexpressu

Michał Modro Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych


Michał Modro 2019-09-12 11:16
W dniu 11 września Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa trafiła do dalszych prac w Senacie. Nie można mieć wątpliwości, że zmiany wpłyną na cały rynek zamówień publicznych, w tym na sektor ochrony zdrowia. Postaramy się razem z Anną Banaszewską, sukcesywnie, przedstawiać wam te zmiany oraz określić ich znacznie dla zamówień ogłaszanych przez podmioty lecznicze.

Jak wskazuje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w szczególności:

  • rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
  • wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
  • zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
  • zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
  • większa transparentność postępowań;
  • zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
  • zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Więcej informacji na temat nowelizacji można znaleźć na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/

Z przebiegiem procesu legislacyjnego, w tym z uzasadnieniem nowelizacji oraz z opiniami do nowelizacji można zapoznać się na stronie Sejmu https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C8F7A9C10C321917C1258435005723D1

PDF

Zobacz także