Senacka Komisja Zdrowia za zakazem solarium dla nieletnich

Senacka Komisja Zdrowia przyjęła bez poprawek prezydencki projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.
Paweł Grzybowski 2017-09-20 12:11

Celem prezydenckiego projektu jest ograniczenie zachorowań na nowotwory skóry. Służyć temu ma przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości działania promieniowania UV, wydzielanego przez solaria.

- Już 3 krotne użycie solarium poniżej 18 roku życia zwiększa ryzyko czerniaka nawet o 75 proc. – tłumaczył minister z kancelarii prezydenta – pragnę też zwrócić uwagę na reklamy solarium, które często wprowadzają w błąd sugerując, że tego typu zabiegi poprawiają kondycję skóry czy mają działania antydepresyjne. Z uwagi na udowodnioną szkodliwość stosowania solarium, w projekcie ustawy zapisaliśmy całkowity zakaz reklam, wzorem zakazu reklam papierosów. Myślę że już sama dyskusja, na temat wprowadzenia tej ustawy, ma walor edukacyjny i dzięki niej więcej osób zastanowi się, zanim zdecyduje się na udanie się na solarium - dodał.

Na etapie sejmowym, do projektu wprowadzono poprawkę dopuszczającą możliwość użycia lamp ultrafioletowych w celach leczniczych wobec niepełnoletnich. Ustawę poparło również Ministerstwo Zdrowia:

- Od początku braliśmy udział w pracach nad ustawą i jesteśmy za jak najszybszym uchwaleniem tej ustawy – powiedział minister Konstanty Radziwiłł - Chcę żeby wszyscy zdali sobie sprawę że na czerniaka nie posiadamy leku i ta informacja powinna być w powszechnej świadomości – dodał.

Projekt ustawy, wprowadza dwie grupy rozwiązań – z jednej strony przepisy zobowiązujące organy administracji publicznej do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium, z drugiej natomiast szczególne regulacje dotyczące prowadzenia działalności w zakresie udostępniania solariów. W ocenie projektodawcy, przyjęta koncepcja zapewnia kompletność proponowanej regulacji, umożliwiając w ten sposób osiągnięcie jej celu.

Nałożenie na organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego obowiązku realizacji ww. działań opiera się na założeniu, że korzystanie z solarium jest równie szkodliwe jak uzależnienie od tytoniu czy alkoholu, jednak, o ile w obecnych czasach wiedza na temat szkodliwości tytoniu i alkoholu wydaje się być już wiedzą powszechną, o tyle w przypadku korzystania z solariów wciąż znaczna część społeczeństwa nie jest świadoma ich negatywnego wpływu na zdrowie, co więcej, czasami wręcz tkwi w przekonaniu o prozdrowotnym działaniu opalania solaryjnego. Zaangażowanie administracji publicznej, w szczególności w działania o charakterze edukacyjnym, pozwoli zwiększyć świadomość społeczną.

Z kolei, w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium, projekt ustawy przewiduje trzy rozwiązania:

1) całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia; Ograniczenie fizycznej dostępności solariów dla osób małoletnich wynika ze wspomnianego już zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór skóry przez osoby młode, których skóra jest znacznie bardziej wrażliwa na promieniowanie UV. W celu zminimalizowania tego ryzyka, w projekcie ustawy przyjęto rozwiązanie analogiczne do występującego obecnie na gruncie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957) w odniesieniu do sprzedaży i udostępniania alkoholu i papierosów, tj. całkowity zakaz udostępniania solariów osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Uznano, że jest to najskuteczniejsza metoda zapobieżenia systematycznie rosnącej zachorowalności na czerniaka złośliwego wśród młodego pokolenia. 

2) obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium; Nałożenie na podmioty świadczące usługi w zakresie udostępniania solarium zobowiązania do zamieszczania, w miejscu świadczenia tych usług, informacji o ryzyku związanym z ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe wydzielane przez solaria, ma przede wszystkim walor edukacyjny, podnoszący świadomość społeczeństwa w tym zakresie.

3) całkowity zakaz promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solariów.

PDF

Zobacz także