Sieć szpitali, to zagrożenie dla gospodarki i przedsiębiorców

Medexpress

Opublikowano 06 kwietnia 2017, 14:23

Janczewska-Radwan
Medexpress

Opublikowano 06 kwietnia 2017, 14:23

PRIORYTETY – JAKIE DZIAŁANIA I DLACZEGO POWINIEN PODJĄĆ RZĄD W DANYM OBSZARZE?

1. Zainicjowanie ponadpartyjnej debaty na temat finansowania ochrony zdrowia i zwiększenia nakładów na nią z udziałem przedstawicieli interesariuszy rynku ochrony zdrowia, w tym również organizacji pacjentów.
Zadeklarowany przez Ministerstwo Zdrowia wzrost nakładów do 6% PKB w 2025 roku jest stanowczo niewystarczający, by zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne Polaków i rozwiązać wszystkie nabrzmiałe i pogłębiające się w niej problemy, w tym narastające tempo zadłużania się szpitali i rosnące kolejki do szeregu świadczeń zdrowotnych. Długi szpitali publicznych przekroczyły już 11 mld zł i w ciągu ostatnich 11 miesięcy wykazały rekordowe tempo wzrostu, zwiększając się w tym czasie o prawie 20%. Raport NIK z listopada 2016 r. stwierdził, że kolejki pacjentów do lekarzy nie maleją i nie skraca się czas oczekiwania na większość zabiegów. W ostatnim czasie pojawiły się, poza kolejkami do lekarzy specjalistów, również kolejki na poziomie POZ w związku z występującymi coraz częściej brakami kadrowymi. Ani ustawa o sieci, ani tzw. kompleksowa opieka zdrowotna, nie zlikwiduje tej coraz większej poczekalni dla pacjentów do wielu świadczeń zdrowotnych.
Ponadpartyjnego konsensusu wymaga nie tylko wysokość nakładów na ochronę zdrowia, ale również uwzględnienie innych źródeł jej finansowania, jak np. dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, drobnych opłat pacjentów czy opodatkowania niezdrowej żywności. Jak wykazują dane Polskiej Izby Ubezpieczeń, w 2016 roku prywatne ubezpieczenia zdrowotne wzrosły w stosunku do 2015 roku o blisko 30%, a o przeszło 40% wzrosła liczba osób nabywających prywatne polisy, bez pośrednictwa macierzystego zakłady pracy. Świadczy to o rosnącej świadomości pacjentów i potrzebie takich dodatkowych ubezpieczeń.
BCC wielokrotnie postulował przeprowadzenie takiej ponadpartyjnej debaty, a obecnie również strona społeczna oraz pracodawców Rady Dialogu Społecznego, podjętą 23 marca uchwałą, zobowiązała rząd między innymi do „zagwarantowanie stabilnego finansowania służby zdrowia i planu zwiększania dofinansowania w perspektywie najbliższych lat”.

2. Przygotowanie strategicznego dokumentu „ Polityka lekowa państwa” oraz przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawą o refundacji leków. Potrzebę powstania nowej wersji dokumentu „Polityka lekowa państwa” BCC zgłaszał już od kilku lat, bowiem jej ostatnia wersja obejmowała lata 2004-2008. Zmieniające się potrzeby zdrowotne społeczeństwa, nowe uwarunkowania na rynku farmaceutycznym, potrzeba rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków wymagają szybkiej nowelizacji tego dokumentu.

3. Pilne rozważenie czy projekt informatyzacji ochrony zdrowia, w tym kontynuowanie prac nad prowadzoną już przez 10 lat platformą P1, powinien być nadal w gestii tylko Ministerstwa Zdrowia.
Dotychczasowe, dalece niezadowalające efekty informatyzacji oraz wydane na ten cel środki finansowe sugerują rozważenie dalszego prowadzenia tego bardzo ważnego przedsięwzięcia dla ochrony zdrowia przez kompetentny resort cyfryzacji, we współpracy z resortem zdrowia.

4. Konieczność uwzględnienia w składzie zespołów klinicznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) specjalistów-dietetyków.
Niestety, w projekcie ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej pominięto tę bardzo ważną dla zdrowia Polaków grupę zawodową. Należy przypuszczać, że jest to przeoczenie ze strony twórców projektu tej ustawy i w dalszych pracach nad nią błąd ten zostanie naprawiony. Wierzymy, że Ministerstwo Zdrowia zdaje sobie sprawę z faktu, ze najlepszą i najtańszą profilaktyką jest zdrowe odżywianie.

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ RZĄDU

Działania, które zasługują na aprobatę:

1. Powołanie w ramach Rady Dialogu Społecznego Podzespołu ds. reformy ochrony zdrowia. Do tej pory sprawami zdrowia zajmował się Zespół usług publicznych, a tematy ochrony zdrowia były jednymi z wielu. Należy mieć nadzieję, że powołanie tego podzespołu nada stosowną rangę zagadnieniom ochrony zdrowia na forum Rady Dialogu Społecznego i pozwoli usprawnić wypracowywanie wiążących dla strony rządowej rozwiązań.

2. Wycofanie się Ministerstwa Zdrowia z projektu usunięcia ze sprzedaży aptecznej suplementów diety i kosmetyków. Spowodowałaby to osłabienie branży aptecznej i ograniczenie dostępu pacjentów do fachowego poradnictwa farmaceutów.

Zagrożenia dla gospodarki i przedsiębiorców:

1. Przyjęcie przez Sejm i Senat ustawy o sieci szpitali, która wejdzie w życie od października 2017 r. Mimo wniesienia przez opozycję wielu słusznych poprawek do ustawy, w tym propozycji przeprowadzenia pilotażu, żadna z nich nie została uwzględniona. Ustawa ta może pozbawić publicznego finansowania wiele prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne i stanowi poważne zagrożenie dla ich dalszego istnienia. Jak wskazują dane statystyczne, inwestycje w prywatną ochronę zdrowia wyniosły do tej pory 7 mld zł. Nie uwzględnienie w sieci specjalistycznych ośrodków kardiologicznych, rehabilitacyjnych, czy geriatrycznych, może przynieść niekorzystne skutki dla pacjentów i całego systemu zdrowia.

2. Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta z 20 stycznia 2017 roku. Zakłada on powołanie nowej instytucji – Agencji ds. Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta, która będzie miała za zadanie opracowanie do 2025 roku metodologii oceny jakości w ochronie zdrowia oraz zestawu kryteriów autoryzacji dla świadczeniodawców. Powstaje pytanie po co wydawać tak duże publiczne pieniądze i czekać aż do 2025 roku, skoro można by wzorem pomysłu wicepremiera J. Gowina ogłosić konkurs na ich wypracowanie, co ograniczyłoby ten wydatek do paru milionów złotych. Założenia do tej, tak istotnej ustawy krytycznie oceniło Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia. Wątpliwości budzi brak kompleksowego podejścia do systemu zarzadzania jakością w ochronie zdrowia, sformułowanie celów ustawy, brak szczegółów dotyczących systemu autoryzacji oraz monitorowania klinicznych wskaźników jakości. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym „Finansowanie Jakości w Ochronie Zdrowia – InterQuality”, realizowanym ze środków unijnych w latach 2010-2014, który badał wpływ modeli finasowania i systemów motywacyjnych na jakość, efektywność i równość dostępu do usług medycznych. Niestety, w projekcie tej ustawy pominięto bardzo cenne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań w ramach tego projektu. Ministerstwo Zdrowia powinno wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy.

***

ANNA JANCZEWSKA-RADWAN - minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC*
Właścicielka firmy Medim. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm. W latach 2004–2008 członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W 1991 r. uzyskała tytuł Pierwszej Damy Biznesu, a 1997 r. tytuł Businesswoman. Ekspert BCC ds. służby zdrowia.

*Gospodarczy Gabinet Cieni BCC działa już 5 lat. To think tank powołany 2 kwietnia 2012 r. aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomendować zmiany sprzyjające rozwojowi kraju, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności polskich firm.

W tym czasie odbyło się 20 posiedzeń, w trakcie których ministrowie przedstawili 20 szczegółowych raportów z rekomendacjami dla rządów, liczących w sumie 800 stron. W skład GGC BCC wchodzi obecnie 16 ministrów, wybitnych gospodarczych fachowców, z których wielu piastowało w przeszłości funkcje publiczne.

W ostatnim czasie, kilku ministrów zostało powołanych na wysokie stanowiska państwowe. Dr Jerzy Kwieciński, odpowiedzialny w gabinecie cieni za rozwój regionalny i fundusze europejskie piastuje obecnie funkcję sekretarza stanu w Min. Rozwoju. Krzysztof Szubert, minister cyfryzacji GGC BCC, został w marcu powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Dr Stanisław Kluza, który w gabinecie cieni był odpowiedzialny za obszar rynków finansowych zarządza obecnie Bankiem Ochrony Środowiska.

źródło: Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, Warszawa, 5 kwietnia 2017 r.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

system ochrony zdrowia / Anna Janczewska-Radwan / BCC ochrona zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30