Skierowanie na badania laboratoryjne bez stosowania pieczątki

Medexpress

Opublikowano 13 maja 2019, 09:17

Pixabay
Medexpress

Opublikowano 13 maja 2019, 09:17

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1665 oraz z 2017 r. poz. 2394) wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” oraz zobowiązania członków Rady Ministrów do rezygnacji z obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Celem zmiany jest zliberalizowanie przepisów przez umożliwienie czytelnego oznaczania podmiotu lub jego cech indywidualnych bez jednoczesnego nakładania na niego obowiązku stosowania pieczątki jednostki.

Proponowana zmiana rozporządzenia ma na celu usunięcie wymogu stosowania pieczęci i pozostawienia jej jako możliwości dokonania wyboru, polegającego na umieszczeniu zamiast pieczęci podpisu zawierającego: 1) imię i nazwisko oraz numeru wykonywania zawodu w przypadku lekarza zlecającego badanie lub numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku innej osoby upoważnionej do zlecenia badania; 2) imię i nazwisko oraz numer wykonywania zawodu osoby upoważnionej do jego autoryzacji; 3) imię i nazwisko osoby wykonującej badanie oraz imię i nazwisko, numer wykonywania zawodu osoby upoważnionej do jego autoryzacji. Projekt zawiera regulacje przejściową, zgodnie z którą do formularzy zlecenia badań i formularzy sprawozdań z badania wydanych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w zakresie w jakim byli oni obwiązani do zaopatrywania się w pieczątki i ich stosowania. – 5 – Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

laboratorium / RCL
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31