Skutki przemocy seksualnej wobec dziecka w ich dorosłym życiu.

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 24 marca 2020, 20:54

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 24 marca 2020, 20:54

Ofiary molestowania seksualnego w dorosłym życiu mogą doświadczać wielu różnych
negatywnych skutków w wielu sferach życia.

Mogą to być dolegliwości somatyczne, takie jak:

 • bóle głowy,
 • kłopoty ze snem,
 • bóle w okolicach intymnych,
 • zaburzenia miesiączkowania u kobiet.

W sferze seksualnej może pojawić się:

 • dyspareunia, czyli odczuwanie bólu podczas kontaktów seksualnych,
 • eskalacja homoseksualnej i biseksualnej orientacji,
 • transwestytyzmu
 • i innych odchyleń seksualnych.

Osoby te cechuje:

 • poczucie winy,
 • niska samoocena,
 • bezradność,
 • chwiejność emocjonalna,
 • częste napady złości i tendencje do reakcji agresywnych,
 • popadają w stany depresyjne,
 • doznają napadów paniki, czego skutkiem bywa pojawianie się myśli i prób samobójczych.
 • stają się nieufni i sceptyczni w kontaktach z innymi,
 • czasami popadają w uzależnienia behawioralne lub od substancji psychoaktywnych.

U niektórych ofiar molestowania seksualnego obserwuje się PTSD (Posttraumatic
stressdisorder), czyli zespół stresu pourazowego.

Charakteryzuje się on wspomnieniami traumatycznych wydarzeń pojawiających się nie tylko
podczas snu, ale również w wyobraźni podczas wykonywania normalnych czynności
życiowych.
Osoby dotknięte tym syndromem staja się wycofane, lękliwe, podejrzliwe wobec otoczenia.
Mogą doznawać szczególnego rodzaju lęku, np. przed określonym dotykiem, czy
przedmiotami. Cierpią także na zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, nadpobudliwość i
wzmożone reakcje na bodźce.

U ofiar doznających przemocy seksualnej mogą pojawić się mechanizmy obronne pod
postacią:

 • zobojętnienia emocjonalnego,
 • zaprzeczania,
 • identyfikacji z agresorem, a także
 • autoagresja.

Skutkiem molestowania seksualnego w dzieciństwie może być także wystąpienie zaburzenia
osobowości typu borderline. Osoby dotknięte tym zaburzeniem doświadczają:

 • ciągłej labilności emocjonalnej,
 • odczuwania pustki wewnętrznej i niestabilnych relacji interpersonalnych,
 • posiadają skłonność do działań impulsywnych, agresji i zachowań autodestrukcyjnych,
 • bywają bardzo podejrzliwe, nieufne lub przeciwnie, zbyt łatwowierne.

Pomimo, iż boją się samotności, nie potrafią stworzyć poprawnych, bliskich relacji z innymi
ludźmi.
Skutkiem molestowania seksualnego mogą być zaburzenia odżywiania pod postacią
anoreksji czy bulimii.

U mężczyzn wykorzystywanych seksualnie przez sprawców tej samej płci, można
zaobserwować zachowania mające na celu zatarcie doznań związanych z krzywdzeniem

 • Manifestują oni nadmiernie swoją męskość poprzez dużą aktywność w tzw. pracach męskich, czy stronienie od czynności tzw. kobiecych,
 • Dystansują się od zażyłych, przyjacielskich kontaktów z innymi mężczyznami lub w przeważających przypadkach stają się czynnymi osobami homoseksualnymi.

Następstwa nadużyć kazirodczych oprócz konsekwencji wynikających z każdego
wykorzystania seksualnego dziecka mogą doprowadzać w przyszłości do pojawiania się:

 • nerwic,
 • depresji,
 • nieprawidłowości z utożsamianiem się z rolą kobiecą, czy męską,
 • oziębłości płciowej i promiskuityzmu seksualnego,
 • zdarzają się również przypadki molestowania seksualnego dzieci, również kazirodczego, sadyzmu i prostytuowania się.

Bardzo poważnym skutkiem kazirodczego molestowania seksualnego jest ciąża.

Oprócz znaczącego przełomu w życiu młodziutkiej dziewczyny, niesie za sobą skutki w
postaci:

 • zaburzeń genetycznych,
 • ciężkich wad rozwojowych dziecka oraz
 • problemów w życiu społecznym.

Najtragiczniejszym skutkiem molestowania seksualnego może być śmierć dziecka wskutek
ciężkich urazów okolic intymnych i innych części ciała. Notowane są przypadki śmierci
małego dziecka w wyniku uduszenia spowodowanego seksem oralnym.
Obraz i siła następstw uzależniona jest od wieku ofiary, w którym doznawała krzywdzenia,
czasu jego trwania i charakteru czynności, których dopuszczał się sprawca.
Również przebieg śledztwa, sprawy sądowej, postawy osób z otoczenia dziecka mają
znaczący wpływ na skutki przeżyć w jego dorosłym życiu.


mgr Joanna Lewoniewska

Źródła:
1. Lew-Starowicz Z. ,Przemoc seksualna, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co,
Warszawa,1992, s. 68
2. Izdebska A., Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci, Instytut Psychologii,
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziecko krzywdzone, nr 4, 2009, s.
49-50

3. Wyżyńska J., Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym, Wydawnictwo
Media Rodzina, Poznań, s. 130, 131, 132
4. Bielawska- Batorowicz E., Odległe następstwa wykorzystania seksualnego dzieci,
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Folia Psychologica 2, Łódź, 1998, s.21,
22,http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2887/f_2_2.pdf?seque
nce=1

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

depresja / dzieci / molestowanie / przemoc seksualna / poczucie winy / stres pourazowy / nerwica
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28