Co musi poprawić się w systemie ochrony zdrowia?

pielęgniarka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował list do lekarzy i lekarzy dentystów,w którym przypomina, jakie są oczekiwania lekarzy wobec rządzących dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia.
Łukasz Tokarski 2015-06-08 10:49

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował list do lekarzy i lekarzy dentystów,w którym przypomina, jakie są oczekiwania lekarzy wobec rządzących dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia.

„Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

w ostatnich dniach pojawiają się w mediach doniesienia o przygotowywaniu przez partie polityczne, ruchy społeczne czy organizacje pozarządowe projekty reform ochrony zdrowia w Polsce. W prace nad tymi projektami angażują się również lekarze i lekarze dentyści.
W związku z powyższych chciałbym przypomnieć, iż samorząd lekarski wielokrotnie określał oczekiwania środowiska lekarskiego wobec systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Ostatnio zostały one sformułowane przez Krajowy Zjazd Lekarzy w uchwale Nr 8 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2014-2017, w której Zjazd wskazał m.in., iż:
* system ochrony zdrowia w Polsce wymaga zwiększenia nakładów publicznych;
* konieczne jest zapewnienie adekwatnego definiowania i wartościowania procedur i świadczeń medycznych, w którym powinni uczestniczyć przedstawiciele samorządu lekarskiego;
* wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty powinno być wolne od nacisków administracyjnych;
* system kształcenia specjalistycznego nie powinien obciążać finansowo jednostek ochrony zdrowia;
* należy przywrócić staż podyplomowy, jako niezbędny etap praktycznej edukacji lekarzy i lekarzy dentystów;
* należy zwiększać limity przyjęć na studia medyczne;
* należy podejmować kompleksowe działania ułatwiające lekarzom i lekarzom dentystom doskonalenie zawodowe.

Nadal pozostają także aktualne sformułowane wcześniej postulaty samorządu dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia, takie jak:
* umożliwienie realizacji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez konkurujące ze instytucje ubezpieczeniowe (X KZL);
* określenie „koszyka świadczeń gwarantowanych” odpowiedniego do wielkości środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia (X KZL);
* odejście od monopolistycznego, „nakazowo-rozdzielczego” sposobu zawierania kontraktów na świadczenia na rzecz realizowania świadczeń w miejscu wskazywanym przez pacjenta (kontrakty otwarte), (IX KZL).

Samorząd lekarski także wielokrotnie podkreślał, że każdy system ochrony zdrowia musi opierać się na współpracy zainteresowanych środowisk, organizacji i podmiotów. Dlatego konieczne jest umacnianie samorządności i zwiększanie roli samorządów zawodowych w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia oraz w opracowywaniu zasad jego funkcjonowania. Wzmacnianie samorządności i udziału samorządów jest najlepszym sposobem wzmacniania systemu ochrony zdrowia i całego państwa.
Wobec powyższego pragnę zaapelować do wszystkich Koleżanek i Kolegów Lekarzy i Lekarzy Dentystów zaangażowanych w prace nad projektami zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce, aby w swojej działalności politycznej, społecznej lub eksperckiej zabiegali o jak najszerszą realizację postulatów samorządu lekarskiego odnoszących się do systemu ochrony zdrowia w Polsce, wyartykułowanych przez Krajowe Zjazdy Lekarzy a także przez inne organy samorządu lekarskiego.

Z wyrazami szacunku
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Maciej Hamankiewicz”

PDF

Zobacz także