Jest projekt nowej listy leków refundowanych. Co nowego?

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 21 kwietnia 2015, 09:12

leki Fot. Thinkstock/Getty Images
Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 21 kwietnia 2015, 09:12

Jakie zmiany na liście leków refundowanych od maja? Znamy projekt w wykazie leków refundowanych.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2015 r.

W porównaniu do marcowej listy refundacyjnej, majowa lista zawiera następujące zmiany:

Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 68 nowych produktów, które są odpowiednikami dotychczas refundowanych. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 maja 2015 r. terminu obowiązywania tych decyzji w XXI obwieszczeniu nie znajdzie się 46 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Dla 100 produktów zawierających 33 substancje czynne, rodzaje środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzaje wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:  – od 64,45 zł do 1 gr.

Dla 358 produktów (394 pozycji obwieszczenia) zmniejszy się dopłata pacjenta – od 26,12 zł do 1 gr; dla 238 produktów (238 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 196,02 zł; dla 470 produktów (491 pozycji obwieszczenia) zmniejszą się ceny detaliczne brutto – od 67,67 zł do 1 gr; dla 66 produktów (66 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 33,11 zł.

Zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii:

w ramach nowego programu lekowego Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) refundacją zostaną objęte: lek zawierający aflibercept (1 kod EAN) i lek zawierający ranibizumab (1 kod EAN). Objęcie refundacją tych leków stosowanych w terapii zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem jest długo oczekiwaną zmianą – zarówno przez pacjentów, jak i specjalistów. Utworzenie nowego programu lekowego poprawi dostępność pacjentów z AMD do nowoczesnego leczenia z zastosowaniem wskazanych leków;

w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C refundacją zostanie objęty lek zawierający simeprewir (1 kod EAN). Jednocześnie zmieni się treść tego programu w zakresie kryteriów kwalifikacji. Przede wszystkim zostanie zniesione kryterium obecności genotypu T/T dla genu rs12979680 IL 28 – w przypadku kwalifikacji do programu pacjentów wcześniej nieleczonych oraz kryterium włóknienia wątroby w stopniu co najmniej 2 w skali Scheuer'a – zarówno w przypadku pacjentów wcześniej leczonych nieskutecznie, jak i wcześniej nieleczonych, co w istotny sposób wpływa na poszerzenie populacji leczonej z zastosowaniem inhibitorów proteazy w ramach programu.

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii: zmieniono treść programu lekowego Leczenie stwardnienia rozsianego. Zniesiono dolną granicę wieku dla stosowania interferonów i octanu glatirameru. Nowy kształt programu lekowego umożliwia prowadzenie w jego ramach terapii u dzieci bez ograniczenia wiekowego. Dodatkowo zmieniono treść programu w zakresie punktu 1.4. Kryteriów kwalifikacji – Do programu są włączane, bez konieczności ponownej kwalifikacji, pacjentki wyłączone z programu w związku z ciążą, które w momencie wyłączenia spełniały pozostałe kryteria przedłużenia leczenia;

w ramach katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych dla leków zawierających darbepoetynę (2 kody EAN) i epoeptynę (3 kody EAN) o zespoły mielodysplastyczne w przypadku:  niskiego lub pośredniego-1 ryzyka wg IPSS – bez del(5q) – u pacjentów z objawową niedokrwistością.

Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: tenofowir (1 kod EAN), immunoglobulinę ludzką (2 kody EAN). Dla 16 leków zawierających 5 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: od 2277,08 zł do 0,54 zł.

Źródło: mz.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31