Blogosfera Medexpressu

Niewinna hydroksyzyna

Leszek Borkowski

Dr Leszek Borkowski 2015-08-17 08:15
Stosowana jest dość powszechnie w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym w leczeniu lęku u dorosłych, objawowym leczeniu świądu, w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi.

Stosowana jest dość powszechnie w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym  w leczeniu lęku u dorosłych, objawowym leczeniu świądu, w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi.

To ostatnie jej wskazanie prowadzi często do nadmiernej jej ordynacji pacjentom hospitalizowanym w Polsce. Czasami zwykła ludzka rozmowa z chorym oczekującym nerwowo na zabieg daje więcej niż wkraczanie z farmakologicznym wyciszeniem.

W następstwie przeglądu danych bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków  wprowadzono dodatkowe ograniczenia w stosowaniu dla produktów leczniczych zawierających Hydroksyzynę.

Hydroksyzyna jest przeciwwskazana u pacjentów ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT oraz znanym czynnikiem wydłużenia odstępu QT.

Przykłady czynników ryzyka wydłużenia odstępu QT - choroba układu krążenia, nagła śmierć sercowa w wywiadzie rodzinnym, znaczące zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokalemia, hipomagnezemia,  znacząca bradykardia, jednoczesne stosowanie leków wydłużających odstęp QT i lub wywołujących zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

Nie zalecane jest  stosowanie Hydroksyzyny u pacjentów w podeszłym wieku, jeżeli jednak jest ona stosowana w tej grupie wiekowej mimo zaleceń,  to maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg.

Nie zaleca się stosowania hydroksyzyny w tej grupie pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na zmniejszoną eliminację Hydroksyzyny, ryzyko wystąpienia działań przeciwcholinergicznych.

U dorosłych i dzieci powyżej 40 kg masy ciała,  maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

U dzieci o masie ciała do 40 kg, maksymalne dawka dobowa wynosi 2mg/kg m.c. /dobę.

Hydroksyzynę stosujemy w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy.

Leczenie Hydroksyzyną należy przerwać, jeżeli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe, które mogą być związane z zaburzeniami rytmu serca. Pacjenci powinni natychmiast zgłaszać się do lekarza.

Należy poinstruować osoby przyjmujących Hydroksyzynę, by niezwłocznie zgłaszali wszelkie objawy związane z sercem.

Interakcje Hydroksyzyny z innymi lekami:

nie należy przyjmować Hydroksyzyny z niektórymi antybiotykami / erytromycyną, lewofloksacyną,

lekami wydłużającymi odstęp QT, wywołującymi zaburzenia rytmu serca np lekami przeciwarytmicznymi klasy IA chinidyna, dyzopiramid,  klasy III amiodaron, sotalol;

niektórymi przeciwhistaminowymi; stosowanymi w leczeniu psychoz -haloperidol;

przeciwdepresyjnymi cytalopram, escytalopram;

Uwaga Hydroksyzyny nie podajemy z Metadonem, który jest najczęściej stosowanym w Polsce lekiem substytucyjnym w leczeniu narkomanii opioidowej.

Hydroksyzyna jest metabolizowana przez dehydrogenazę alkoholową oraz CYP3A4/5.

Podczas jednoczesnego stosowania leków, o których wiadomo, że są silnymi inhibitorami tych enzymów można spodziewać się zwiększenia stężenia hydroksyzyny we krwi i w konsekwencji  większego ryzyka nasilenia działań niepożądanych.

PDF

Zobacz także