Pracodawcy RP krytykują NFZ. Za co?

pracodawcy rp
Czy jakość opieki medycznej przestała interesować NFZ? - pytają Pracodawcy RP.
Łukasz Tokarski 2016-01-11 08:39

pracodawcy rp

Czy jakość opieki medycznej przestała interesować NFZ? - pytają Pracodawcy RP.

Pracodawcy RP negatywnie opiniują projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zdaniem Pracodawców RP należy zaprzestać prowadzenia nad nim prac ponieważ jest po prostu zbędny, a ponadto  może - przez usunięcie punktacji za certyfikaty ISO - obniżyć jakość świadczeń.

W ocenie Pracodawców RP zupełnie niezrozumiałym jest procedowanie projektu zmieniającego kryteria oceny ofert w sytuacji, gdy ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. zakłada aneksowanie umów o kolejny rok – to znaczy do połowy 2017 r. Czas ten jest potrzebny Ministerstwu, aby określić nowe warunki zawierania umów ze świadczeniodawcami – a więc także na określenie nowych kryteriów oceny ofert. To powoduje, że procedowanie projektu, który wprowadza istotne zmiany w ocenie ofert jest zupełnie niepotrzebne i nieracjonalne.

Proekt koncentruje się na trzech obszarach – wykreśleniu punktacji za posiadanie certyfikatów ISO, dodatkowej ocenie za współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także na dodatkowym punktowaniu świadczeniodawców, którzy prowadzą badanie satysfakcji pacjenta.

Wszystkie te trzy zmiany w przedstawionej w projekcie formie są nie do zaakceptowania. Rezygnacja z oceny posiadania certyfikatów ISO może spowodować istotne pogorszenie jakości funkcjonowania podmiotów leczniczych - poprzez odejście od zawartych w tych normach standaryzacji z zakresu zarządzania, bezpieczeństwa danych osobowych czy standardów żywności. Pominięcie certyfikatów jest zresztą niespójne z dotychczasową polityką oceny ofert promowaną przez NFZ. Dotychczasowe wymogi wygenerowały bowiem istotne nakłady finansowe i organizacyjne po stronie świadczeniodawców. Wpłynęły przy tym na sprawność funkcjonowania podmiotów leczniczych - co bezpośrednio przełożyło się na jakość świadczeń medycznych oraz satysfakcję pacjentów. Certyfikaty ISO określiły standardy działalności w obszarach bezpośrednio dotyczącej usług medycznych.

Zdaniem Pracodawców RP nieprecyzyjny jest zapis, zgodnie z którym świadczeniodawca będzie uzyskiwał dodatkowe punkty za współpracę z AOTMiT. Ocenie winna podlegać gotowość do pracy z AOTMiT, a nie faktyczne realizowanie umowy, za którą i tak podmiot leczniczy otrzymuje wynagrodzenie finansowe. Pracodawcy uważają, że nieakceptowalną praktyką jest przyjmowania projektów zarządzenia, które mają mieć moc prawną z datą wsteczną – zmienione zarządzenie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. podczas gdy jego konsultacje zakończyły się 7 stycznia 2016 r.

W opinii Pracodawców RP należy powrócić do uwzględniania certyfikatów ISO wśród kryteriów oceny ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także utrzymanie dotychczasowej liczby punktów możliwych do uzyskania w obszarze jakości oraz wyższą wycenę punktową certyfikacji Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: Pracodawcy RP

PDF

Zobacz także