Statut ABM zatwierdzony

W Dz.U. MZ opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Agencji Badań Medycznych.
Medexpress 2019-11-27 12:13

Zarządzenie zatwierdza statut Agencji Badań Medycznych, który określa m.in. zadania Agencji:
1) dofinansowywanie badań naukowych i prac rozwojowych w systemie ochrony zdrowia, w dziedzinie nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu, ze
szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych;
2) wydawanie opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz organów
administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów;
3) inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na
podstawie programów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
4) inicjowanie i realizacja własnych badań naukowych i prac rozwojowych;
5) dofinansowywanie projektów, w tym projektów interdyscyplinarnych, zgodnych z programem, wyłonionych
w drodze konkursu;
6) organizacja i finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych ad hoc w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych
i epidemiologicznych, w tym projektów interdyscyplinarnych;
7) upowszechnianie efektów zrealizowanych zadań;
8) wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych;
9) inicjowanie działań na rzecz rozwoju rynku badań klinicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
współpracy z partnerami w zakresie ustalania zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
pacjentom uczestniczącym w badaniach klinicznych.

Zarządzenie: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także