Suplementy diety – potrzebny zakaz kierowania reklam do dzieci

Medexpress

Opublikowano 28 wrzesnia 2018, 11:27

Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 28 wrzesnia 2018, 11:27

Wymagania dotyczące reklamy produktów leczniczych zostały szczegółowo uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ograniczenia w reklamie produktu leczniczego i w reklamie publicznej określa odpowiednio art. 53 i art. 55 tej ustawy. Zakazy reklamowe i nadzór nad reklamą regulują odpowiednio art. 56 i art. 62 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych określają przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W tej ustawie i aktach wykonawczych w pewnym stopniu również uregulowano kwestię prezentacji i reklamy ww. środków.

- Tylko w ustawie - Prawo farmaceutyczne poruszone zostało szczegółowo zagadnienie reklamowania produktów leczniczych dla dzieci - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka. Zasady prowadzenia reklamy produktów leczniczych reguluje Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, która zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonała tzw. pełnej harmonizacji przepisów w zakresie reklamy, co oznacza, że - poza wyjątkami przewidzianymi w treści Dyrektywy - państwa członkowskie nie mogą, ani zaostrzać, ani łagodzić zasad prowadzenia reklamy produktów leczniczych.

Zagadnienie reklamowania suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych było szczególnie podnoszone w 2016 r. 1 września 2016 r. został opublikowany Raport Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. Zadaniem tego Zespołu było opracowanie projektu założeń do zmian aktów prawnych dotyczących reklamy ww. produktów, a także innych produktów, które są prezentowane jako posiadające ich właściwości.

W styczniu 2017 r. zaprezentowany został kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety, który został zainicjowany i opracowany przez cztery organizacje, które zrzeszają w tamtym czasie ponad 80 proc. reklamodawców suplementów diety (tj. Krajowa Rady Suplementów i Odżywek, Polfarmed, Polski Związek Producentów Leków bez Recepty oraz Suplementy Polska). Kodeks reguluje zasady prowadzenia reklam suplementów diety przez podmioty działające na rynku suplementów diety zaś jego celem jest stworzenie mechanizmu dobrowolnej samokontroli prowadzenia reklamy tych produktów. Art. 10 tego Kodeksu zakazuje kierowania reklam suplementów diety do dzieci i definiuje pojęcie „reklamy skierowanej do dzieci”. - Nawet takich uregulowań niebędących obowiązującymi przepisami prawa brakuje względem wyrobów medycznych - wskazuje RPD.

- W Szwecji obowiązuje zakaz kierowania reklamy do dzieci poniżej 12 roku życia; we Francji emisja reklam została ograniczona w godzinach 14:00-17:00; w Wielkiej Brytanii oprócz zakazu wykorzystania wizerunku „żywych” lalek i maskotek, od dzieci biorących udział w reklamach wymaga się odpowiedniego zachowania, ponieważ stają się one wzorem do naśladowania dla ich rówieśników - podkreśla przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w piśmie skierowanym do RPD.

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

suplementy diety
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31