NFZ: Szpitale mają zawrzeć umowy na dostawy leków zawierających pegfilgrastim ze wskazanymi podmiotami

Centrala NFZ opublikowała komunikat dotyczący rozstrzygnięcia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną pegfilgrastimum.
Medexpress 2021-01-18 08:41

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu.

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 28 grudnia 2020 r. wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną pegfilgrastimum informuję, że z dniem 7 stycznia 2021 r. rozstrzygnięcie powyższego postępowania stało się prawomocne, stąd w najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie procesu polegającego na podpisywaniu umów na dostawy leków z wyłonionymi wykonawcami. Szczegółowe informacje odnośnie wykonawcy, z którym dany świadczeniodawca winien niezwłocznie zawrzeć umowę na dostawy leków zostaną przekazane przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

W przypadku zaistnienia wątpliwości, świadczeniodawcy proszeni są o kontakt z panią dr n. med. Magdaleną Wysocką, pełnomocnikiem dyrektora ds. Programów Lekowych Medycznych i Badań Przesiewowych:

sekretariat: 22 32 77 515

e-mail: programy.lekowe@imid.med.pl

http://imid.med.pl/pl

Dodatkowo nadmieniam, że zgodnie z treścią §17a ust. 11 zarządzenia nr 180/2019/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z późn. zm. w sytuacji, gdy dany świadczeniodawca zawarł umowę na dostawy leków zawierających substancję czynną pegfilgrastimum przed zamieszczeniem przez prezesa NFZ informacji o ogłoszeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dopuszczona jest jej dalsza realizacja jedynie w sytuacji, gdy cena jednostki leku nabywana w drodze omawianej umowy nie przekracza ceny jednostki leku nabywanego w wyniku przeprowadzonego wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Świadczeniodawcy, po podpisaniu umów z wykonawcą wskazanym przez Instytut Matki i Dziecka oraz ustaleniu daty rozpoczęcia dostaw, winni rozważyć konieczność rozwiązania dotychczas zawartych umów na dostawy leków zawierających pegfilgrastim.

Zgodnie z treścią §17a ust. 8 zarządzenia nr 180/2019/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia udzielanie świadczeń z wykorzystaniem leku nabytego w ramach wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie jednego miesiąca od zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Świadczeniodawcy wykorzystujący produkty lecznicze zawierające substancję czynną pegfilgrastim powinni niezwłocznie zawrzeć umowy z dostawcami wyłonionymi w wyniku wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wynika z komunikatu Centrali NFZ.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także