Tarnobrzeg: Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził naruszenia praw pacjenta

Fot. MedExpress TV
Rzecznik Praw Pacjenta zakończył postępowanie wyjaśniające wobec Zakładu Lekarza Rodzinnego „Familia” znajdującego się przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu i stwierdził naruszenie praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawa do poszanowania godności.
Medexpress 2020-10-12 08:19

Postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte na podstawie informacji zawartych we wniosku przesłanym przez pacjentów przychodni. Przekazane informacje zostały również poparte przez doniesienia medialne.

Prowadzone postępowanie miało na celu zbadanie czy doszło do naruszenia prawa pacjenta.

We wniosku pacjenci wskazywali, że aby „uzyskać kontakt z lekarzem należy udać się na tył przychodni i stukać kijem w parapet czwartego okna przychodni”. Wskazano także, że przychodnia jest całkowicie zamknięta dla chorych, a wejście jest niemożliwe. Dodatkowo ustalono, że przekazywanie wyników badań lub skierowań (papierowych) następuje przez okno. Pacjenci za pomocą kija stukają w okno przychodni, przez które następnie pracownik podaje papierowe skierowanie lub wyniki badań.

Zgodnie z przepisami pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. Przepis ten odnosi się do udzielania świadczeń zdrowotnych w planowanym terminie, jak również do sposobu organizacji rejestrowania pacjentów na określone świadczenia zdrowotne.

Przychodnia powinna zapewnić bieżącą rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Prowadzone postępowanie wykazało również naruszenie prawa pacjenta do godności. Przejawem braku szacunku do pacjenta są zachowania pozbawione taktu, a także przedmiotowe traktowanie. Poczucie własnej wartości pacjenta jest zachwiane w sytuacji kiedy wymaga się od niego określonych działań na które nie wyraził on zgody bądź uważa je za niesprawiedliwe w stosunku do przyjętych ogólnie norm zachowań.

W związku z powyższym, Rzecznik Praw Pacjenta w piśmie do przychodni sformułował zalecenia, co do sposobu poprawy sytuacji w placówce:

wdrożenie procedur i zasad w zakresie rejestracji i przyjęcia pacjentów, w tym dostosowanie sposobów rejestracji pacjentów poprzez zgłoszenia osobiste lub za pośrednictwem osoby trzeciej, wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, tak aby każdy pacjent, który potrzebuje pomocy mógł się zarejestrować i uzyskać świadczenie zdrowotne;

wdrożenie w przychodni odpowiednich procedur i warunków lokalowych w zakresie przekazywania pacjentom dokumentacji medycznej (skierowań, wyników badań), tak aby odbywało się to na terenie podmiotu leczniczego, a nie poza nim.

umożliwienie pacjentom skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z osobą wykonującą zawód medyczny, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady;

cykliczne sprawdzanie realizowania przez personel przychodni obowiązków w zakresie wypełniania wdrożonych procedur rejestracji oraz udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom;

umieszczenie w widocznym miejscu przeprosin skierowanych do pacjentów;

przekazanie harmonogramu wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Przychodnia ma 30 dni na poinformowanie Rzecznika Praw Pacjenta o podjętych działaniach.

W przypadku niewykonania zaleceń wydanych w postępowaniu indywidualnym, RPP będzie mógł uznać te praktyki za naruszające zbiorowe prawa pacjenta i nałożyć karę do 500 tys. zł.

Źródło: RPP

PDF

Zobacz także