Teleporada również dla pacjentów do 6 r.ż. oraz powyżej 65 r.ż.

Medexpress

Opublikowano 15 lutego 2021, 08:29

nil
Medexpress

Opublikowano 15 lutego 2021, 08:29

12 lutego 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko nr 18/21/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie nowelizacji projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, o którym powiadomił Waldemar Kraska - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 9 lutego 2021 r. (znak: DLUZ.0210.4.2021.AG), negatywnie ocenia zawarte w projekcie rozwiązanie mające na celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do pacjentów do 6 r.ż. oraz powyżej 65 r.ż.

W ocenie Prezydium jakiekolwiek limitowanie dostępu do świadczeń telemedycznych wynikać powinno z niezasadności wykorzystania telemedycyny w danej sytuacji zdrowotnej. Samorząd lekarski konsekwentnie podkreśla, że wybór metody postępowania z pacjentem powinien wynikać ze skuteczności i bezpieczeństwa proponowanej metody, okoliczności jej zastosowania oraz aktualnej wiedzy medycznej, z uwzględnieniem poszanowania praw pacjenta, w tym szczególnie jego woli. Odgórne wyłączenie możliwości uzyskania teleporady dla populacji pacjentów do 6 r.ż. oraz powyżej 65 r.ż. stanowi rozwiązanie medycznie nieuzasadnione, szczególnie w okresie panującej pandemii COVID-19. Względy medyczne uzasadniają natomiast wyłączenie z teleporad pacjentów onkologicznych, którzy wymagają wzmożonej, osobistej kontroli lekarskiej.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z właściwym personelem medycznym. Pozbawienie części pacjentów możliwości skorzystania z teleporady nie doprowadzi do rozwiązania przedmiotowego problemu – w praktyce dostęp do opieki medycznej ulegnie wręcz pogorszeniu (na przykład dla części seniorów, dla których dotarcie do placówki podstawowej opieki zdrowotnej może stanowić istotne wyzwanie organizacyjne, teleporada będzie jedyną racjonalną w danej sytuacji formą szybkiego kontaktu z lekarzem). Ponadto, nie należy zapominać o fundamentalnej zasadzie udzielania świadczeń telemedycznych - w przypadku uznania przez lekarza, że istnieje konieczność osobistego zbadania pacjenta taka wizyta w trybie stacjonarnym jest realizowana. Wskazanym wydaje się stworzenie dokładniejszych standardów udzielania świadczeń telemedycznych zamiast wprowadzania sztywnych zakazów związanych jedynie z wiekiem pacjentów. Proponujemy przygotowanie takich standardów na bazie wytycznych przyjętych uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 89/20/P-VIII z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil / teleporada
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31