Projekt rozporządzenia MZ

Tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji o liczbie pielęgniarek i położnych

Medexpress

Opublikowano 06 marca 2020, 10:23

pielęgniarka Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 06 marca 2020, 10:23

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320).

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. obowiązujących przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

Zmiana w § 3 projektowanego rozporządzenia polega na zmianie daty stosowania współczynników korygujących z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

Proponowane zmiany pozwolą na wypracowanie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia mechanizmów wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców, a jednocześnie do tego czasu zostaną zachowane dotychczasowe mechanizmy umożlwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym.

Przedłużenie stosowania dotychczasowych mechanizmów przekazywania środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jest wynikiem zmian na rynku pracy spowodowanych między innymi nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471 i 1565) przewidującej podwyższenie, tzw. kwoty bazowej - tj. kwoty służącej do obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych objętych tą ustawą, a także ze zmiany aktów wykonawczych wprowadzających przepisy dotyczące spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek. Powyższe regulacje skutkują zmianą struktury zatrudnienia i wynagradzania ww. grup zawodowych, a co za tym idzie brakiem możliwości pełnej oceny skutków tych zmian w terminie do dnia 1 kwietnia 2020 r.

Projektowane rozporządzenie umożliwia dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywanie środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, na podstawie informacji kwartalnych przekazywanych w kwietniu, lipcu oraz październiku2020 r. przez świadczeniodawców, z wyłączeniem świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna. Zaś w przypadku świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, środki na podwyżki będą przekazywane na podstawie informacji półrocznych sporządzonych w styczniu i lipcu 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2019 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych o kwotę nie niższą niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września2018 r. o kwotę nie niższąniż1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej. Ww. kwoty mają charakter minimalny, co pozwala na ustalenie wyższych poziomów wynagrodzeń zasadniczych niż gwarantowane w rozporządzeniu.

Zgodnie z § 4 projektu, rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Projekt rozporządzenia TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / położne / pielęgniarki i położne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31