Utrudnienia w nostryfikacji dyplomów lekarskich z Ukrainy?

177709464
Fot. Thinkstock/Getty Images
Parlamentarzysta zgłasza problem z dyplomami uzyskanymi poza granicami UE.
Paweł Grzybowski 2017-08-01 15:06

Poseł Tomasz Kostuś zwrócił się do ministra Radziwiłła o pochylenie się nad problemem braku odpowiednich rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na uznawanie w Polsce dyplomów absolwentów szkół średnich oraz studiów, na kierunkach pielęgniarskich oraz lekarskich ukończonych poza granicami naszego kraju, w tym w szczególności na Ukrainie.

- Brak jednolitych rozwiązań prawnych w tym zakresie powoduje sytuację, w której nostryfikację przeprowadza kilka uczelni medycznych w naszym kraju, z których każda stosuje własne kryteria egzaminowania i oceny – uzasadnia Tomasz Kostuś - Ponadto kandydaci przystępujący do procedury nostryfikacji podnoszą problem wysokiej skali trudności egzaminów, które znacznie odbiegają swym zakresem oraz poziomem szczegółowości od wymagań stawianych lekarzom medycyny – dodaje.

Jak argumentuje poseł, jednym z głównych problemów systemu ochrony zdrowia w Polsce od wielu lat jest niedobór kadry medycznej i braki te występują obecnie zarówno w odniesieniu do lekarzy jak i pielęgniarek. Co więcej, twierdzi poseł, struktura wieku osób zatrudnionych w ww. zawodach wskazuje, iż problem ten będzie się w sposób istotny pogłębiał w najbliższych latach.

Zdaniem parlamentarzysty, odpowiedzią na zaistniałą sytuację mógłby być jednolity system nostryfikacji dyplomów absolwentów szkół medycznych ukończonych poza granicami naszego kraju. Jako kryterium wystarczającym do uzyskania nostryfikacji dyplomu lekarskiego poseł sugeruje uznanie Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP), który jest podstawą do uzyskania prawa do wykonywania zawodu lekarza przez absolwentów polskich uczelni medycznych.

Ponadto poseł chciałby wiedzieć czy ministerstwo zamierza rozwiązać obecnie ograniczenia w możliwości zatrudniania pielęgniarek z Ukrainy w polskich szpitalach oraz czy podjęte zostaną rozwiązania, które zachęciłyby absolwentów akademii medycznych oraz szkół pielęgniarskich z innych państw, do podjęcia zatrudnienia w naszym kraju.

Źródło: sejm.gov.pl

PDF

Zobacz także