W Polsce powstaną nowe uzdrowiska

Na jakich obszarach?
Paweł Grzybowski 2017-08-07 11:48

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie.

Wójt Gminy Górowo Iławieckie wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławieckie”, obejmującym sołectwa: Gałajny, Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne oraz choroby górnych i dolnych dróg oddechowych.

Minister Zdrowia po analizie złożonego operatu uzdrowiskowego, na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej uznał, że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławieckie” spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 tej ustawy, konieczne do potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym, że warunki środowiskowe, występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują – po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na „Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławieckie”, a tym samym ubieganie się w przyszłości o status uzdrowiska. Zatem, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej istnieją przesłanki do wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadanie obszarowi statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

W związku z docelowym powstaniem uzdrowiska powstaną nowe możliwości inwestycyjne, prowadzenia działalności usługowej, turystycznej, rolniczej i handlowej. Wszelka prowadzona działalność gospodarcza podlegać będzie ograniczeniom dotyczącym ochrony środowiska, związanym z posiadanym przez obszar jej wykonywania statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej, jak również ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy uzdrowiskowej w zakresie, w zależności od strefy ochrony uzdrowiskowej, zakazów dotyczących, m.in., budowy zakładów przemysłowych, obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400m², obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także