Ważne zmiany dla pielęgniarek i położnych. Ustawa z podpisem prezydenta

Kancelaria Prezydenta RP
Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Medexpress 2019-07-31 09:49
  • Ustaw o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z podpisem prezydenta.
  • Ustawa umożliwia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach I stopnia także w formie niestacjonarnej.
  • Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe będzie przysługiwać płatny urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie.

Ustawa wprowadza możliwość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach I stopnia prowadzonych nie tylko w formie stacjonarnej, lecz także w formie niestacjonarnej. Dotychczas ustawa dopuszczała jedynie studia na tych kierunkach w formie stacjonarnej.
Ustawa stanowi, iż treści programowe studiów realizowanych w obu formach są takie same, przy czym czas trwania studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej nie może być krótszy niż czas trwania studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i liczba godzin kształcenia zawodowego przewidziana na studiach niestacjonarnych nie może być mniejsza niż liczba godzin kształcenia zawodowego przewidziana na studiach prowadzonych w formie stacjonarnej.
Zgodnie z ustawą, pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż szkolenie specjalizacyjne, kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny i kurs dokształcający będzie przysługiwać, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie. Urlop ten będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu szkoleniowego będzie ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie będzie także przysługiwał pielęgniarce i położnej, która zamierza odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania pracodawcy na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia.

Źródło: Prezydent.pl

PDF

Zobacz także