Ważne zmiany dla szpitali

ministerstwo zdrowia dluga_4
Fot. J. Sielski
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Medexpress 2017-03-07 08:52

Zmiany dotyczą:

- protonoterapii

- radioterapii

- centrów urazowych

- replantacji kończyn

- podawania melphalanu do tętnicy oka

- podawania immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej

Protonoterapia

Ministerstwo Zdrowia uważa, że aktualne wymogi w zakresie personelu nie zabezpieczają pacjentów poddawanych radioterapii protonowej w przypadku wystąpienia awarii akceleratora, wobec czego podmioty realizujące przedmiotowe świadczenie nie spełniają warunków umożliwiających alternatywne zastosowanie radioterapii IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy – z modulacją intensywności dawki).
Aktualny wymóg weryfikacji planu leczenia przed każdym seansem terapeutycznym z zastosowaniem radioterapii protonowej jest nieuzasadniony klinicznie i ekonomicznie, na co wskazuje konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

Dlatego Ministerstwo wprowadza się zmianę w zakresie warunków realizacji świadczenia, by realnie odpowiadały praktyce klinicznej, przy zabezpieczeniu właściwej jakości udzielania świadczeń. Należy wskazać na konieczność przeprowadzenia jednorazowej weryfikacji planu leczenia obejmującego dozymetrię i kontrolę jakości jedynie pierwszym seansem terapeutycznym. Oczekuje się w dłuższej perspektywie poprawy sytuacji ekonomicznej ośrodków radioterapii, które nie będą zmuszone ponosić zbędnych inwestycji na wyposażenie, odtworzenie czy utrzymanie sprzętu, czy też ponoszenie kosztów wykonywania zbędnych procedur.

Radioterapia

Aktualne wymogi dla świadczeniodawców realizujących świadczenia radioterapii są zdaniem konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej zbyt wygórowane i powodują konieczność ponoszenia dużych wydatków w celu zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, podczas gdy nie ma to uzasadnienia medycznego.

Ministerstwo wprowadza zmianę w zakresie warunków realizacji świadczenia, by realnie odpowiadały praktyce klinicznej, przy zabezpieczeniu właściwej jakości udzielania świadczeń, zgodnie z propozycjami konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

Oczekuje się w dłuższej perspektywie poprawy sytuacji ekonomicznej ośrodków radioterapii, które nie będą zmuszone ponosić zbędnych inwestycji na wyposażenie, odtworzenie czy utrzymanie sprzętu, czy też ponoszenie kosztów wykonywania zbędnych procedur.

Centra urazowe

Wprowadza się zmianę w zakresie centrów urazowych dla dzieci zapewniającą zgodność rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z przepisami nowelizowanej ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Replantacje

Replantacja kończyn jest wysoce specjalistycznym zabiegiem, który wymaga odpowiedniego wyposażenia w sprzęt i wyszkoloną kadrę. Dla prawidłowej realizacji świadczenia zapewniającej skuteczność i bezpieczeństwo pacjentów konieczne jest ograniczenie jego wykonywania do ośrodków spełniających określone wymagania.

Wprowadza się przepisy określające warunki realizacji świadczenia replantacji kończyn zapewniające wysoką skuteczność i bezpieczeństwo leczenia.

Melphalan

Podanie melphalanu do tętnicy oka w terapii siatkówczaka oka jest wysoce specjalistycznym zabiegiem, który wymaga odpowiedniego wyposażenia w sprzęt i wyszkolonej kadry. Dla prawidłowej realizacji świadczenia zapewniającej skuteczność i bezpieczeństwo pacjentów konieczne jest ograniczenie jego wykonywania do ośrodków spełniających określone wymagania. Aktualnie jedynym ośrodkiem w kraju wykonującym procedurę jest Instytut – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, który powinien zabezpieczyć potrzeby całego kraju.

Podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej

Aktualnie regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa realizują zaopatrywanie podmiotów leczniczych w produkt krwiopochodny: immunoglobulinę anty-RhD, zgodnie z zadaniem wskazanym w art. 27 pkt 8 ustawy o publicznej służbie krwi. Immunoglobulina anty-RhD jest wydawana do podmiotów leczniczych na imienne zapotrzebowanie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie pn.: „Zasady stosowania immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh”, opracowanym przez konsultantów krajowych, za wyjątkiem profilaktyki śródciążowej. Środki finansowe dotychczas zagwarantowane w budżecie ministra, przeznaczane są na sfinansowanie zakupu immunoglobuliny anty-RhD w celu zabezpieczenia pacjentek RhD ujemnych ze wskazaniami bezwzględnymi do jej podania. Umieszczenie przedmiotowego świadczenia w koszyku świadczeń gwarantowanych doprowadzi do ujednolicenia i poprawy przejrzystości przepisów funkcjonujących w tym obszarze.

Dodaje się świadczenie gwarantowane „Podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej”, które zostało pozytywnie rekomendowane przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Rekomendacji nr 78/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Podanie immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh”.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także