Więcej pieniędzy dla NFZ. Ustawa z podpisem prezydenta

Fot: Andrzej Hrechorowicz; prezydent.pl
Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.
Medexpress 2019-12-24 09:27

Ustawa wprowadza zmiany w tzw. ustawie okołobudżetowej, tj. ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r. (Dz.U. poz. 2435 oraz z 2019 r. poz. 1907). Istotą pierwszej kategorii zmian jest ustanowienie wyjątków od reguły, w myśl której niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego. Druga grupa zmian polega na stworzeniu podstaw prawnych do przekazania z budżetu państwa środków na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia i Funduszu Wsparcia Policji.

Ustawa stanowi, że w roku 2019 środki na realizację przedsięwzięć określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w kwocie 103 681 320 zł, stanowią wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Drugi wyjątek od zasady roczności budżetu dotyczy środków na zakup ambulansów dla ratownictwa medycznego, zaplanowanych w części 46 – Zdrowie. Na wskazany cel w roku 2020 będzie można wydatkować kwotę 20 400 000 zł. Trzeci wyjątek obejmuje wydatki majątkowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym zakresie do wydatków niewygasających zaliczono kwotę 14 202 272 zł.

W myśl dodawanych regulacji minister właściwy do spraw budżetu może w roku 2019 przekazać do Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu zwiększenia funduszu zapasowego tej instytucji, środki do wysokości 3 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Analogiczny charakter ma zmiana dotycząca środków na rzecz funduszu celowego – Funduszu Wsparcia Policji. W roku 2019 źródłem przychodu tego Funduszu może być również wpłata z budżetu państwa do wysokości 1 000 000 tys. zł przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Źródło: Prezydent.pl

PDF

Zobacz także