Projekt rozporządzenia MZ:

Większa ochrona pracowników przed wpływem czynników rakotwórczych

Medexpress

Opublikowano 11 grudnia 2019, 15:22

Medexpress

Opublikowano 11 grudnia 2019, 15:22

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117), zwane dalej ,,rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. „, które wydane zostało na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), został opracowany w związku z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego postanowień zawartych w:

1) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, dalej ,,dyrektywa 2017/2398”, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 17 stycznia 2020 r.;

2) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, dalej „dyrektywa 2019/130”, której termin transpozycji wyznaczono przed dniem 21 lutego 2021 r.

Ww. dyrektywy mają na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem dla ich zdrowia i bezpieczeństwa wynikającym z narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy.

Powyższa nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. jest także konsekwencją nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286) w zakresie wdrażanych w.w. dyrektyw.

Ponadto, w związku z wnioskami Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, skierowanymi do ministra właściwego do spraw pracy (w latach 2017-2018), Komisja przyjęła, na posiedzeniu w dniu 6 września br., propozycje przepisów do zmiany rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy m.in. dla spalin silnika Diesla mierzonych jako węgiel elementarny oraz kadmu i jego nieorganicznych związków– na poziomie zgodnym z ww. dyrektywami wraz z okresami przejściowym i dostosowanym do określonych w ww. dyrektywach.

Wobec powyższego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r., Wykaz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w części II ,,Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”, wprowadzono prace związane z narażeniem na pył drewna, prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną w formie pyłu respirabilnego wytwarzaną w trakcie procesu pracy, prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika oraz prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.

Ponadto w projekcie rozporządzenia zrezygnowano z określenia narażenia na pyły drewna twardego z uwagi na fakt, że według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, pyły drewna niezależnie od twardości należą do grupy 1, tzn. substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym na ludzi. W związku z powyższym wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) ogólnie dla wszystkich pyłów drewna, a nie tylko dla pyłów drewna twardego.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wprowadzane zmiany w projektowanej regulacji zgodne w tym zakresie z prawem Unii Europejskiej i mają na celu, w oparciu o aktualną wiedzę naukową, lepszą ochronę zdrowia i życia pracowników narażonych na oddziaływanie szkodliwych czynników w środowisku pracy.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Niniejszy projekt rozporządzenia jest zgodny z uregulowaniami obowiązującymiw Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Jednocześnie w związku z rozszerzeniem katalogu ww. czynników ww. przedsiębiorcy będą zobligowani do wykonywania pomiarów tych czynników, jeżeli występują one na stanowiskach pracy. Jednocześnie wiąże się to z większą ochroną pracowników zatrudnionych na takich stanowiskach pracy. Zatem rozporządzenie będzie miało wpływ na mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Tekst rozporządzenia TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

mz / praca / onkologia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31