Większa rola POZ. Zyskają pacjenci

Alicja Dusza

Opublikowano 28 wrzesnia 2016, 12:39

72991434 Fot. Thinkstock/Getty
Alicja Dusza

Opublikowano 28 wrzesnia 2016, 12:39

Skoordynowanie działań z innymi częściami systemu opieki zdrowotnej, zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej, realizacja kompleksowej i holistycznej POZ ukierunkowanej na pacjenta i społeczność lokalną, jak również zwiększenie roli personelu medycznego w POZ - to podstawowe cele projektowanej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. - Założenia do projektu, opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia, będą teraz szeroko opiniowane - tłumaczy Bożena Janicka prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, która pozytywnie ocenia proponowane zmiany.

- Wielokrotnie mówiliśmy o zwiększeniu roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej. O konieczności szerszej opieki nad seniorami i przewlekle chorymi! Narastającym problemem jest starzenie się społeczeństwa wielo-chorobowość z jednocześnie rosnącymi problemami zdrowotnymi dzieci i młodzieży – wady postawy, nadwaga, cukrzyca - mówi Bożena Janicka.

Nowa ustawa ma na celu zapewnienie kompleksowości i wysokiej jakości POZ oraz stworzenie warunków umożliwiających finansowe motywowanie świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do podnoszenia poziomu jakości udzielanych świadczeń poprzez rozwój zawodowy i współpracę zespołu.

Cele strategiczne nowej ustawy o POZ to:
1) zachowanie i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa,
2) wysoki poziom bezpieczeństwa i zadowolenia ze świadczeń POZ,
3) ograniczenie finansowych skutków choroby i niepełnosprawności podopiecznych POZ.

Obok bezpośredniego wpływu na POZ, nowe regulacje wpłyną także na funkcjonowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w POZ oraz wdrożenie rozwiązań motywujących do kompleksowej opieki nad pacjentem w POZ.

- Należy podkreślić i pozytywnie zaopiniować zmianę podejścia do kadry w POZ , która miała zaprzestać udzielania świadczeń z końcem roku 2017. W założeniach uznaje się prawa już pracujących lekarzy w POZ /ponad 5 lat/ nie mających specjalizacji lub mających inne specjalizacje niż medycyna rodzinna i medycyna ogólna. To jest gwarantem utrzymania chociaż części obecnych placówek, których już wystarczającym determinantem jest wiek lekarzy - o co nasza organizacja apeluje od lat – podkreśla Janicka

Źródło: PPOZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ppoz / poz / ustawa
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31