Wynagrodzenia w ochronie zdrowia - co zrobią związki zawodowe?

Medexpress

Opublikowano 12 kwietnia 2016, 08:52

477057051 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 12 kwietnia 2016, 08:52

11 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia 9 ogólnokrajowych związków zawodowych, skupiających poszczególne zawody medyczne. W trakcie spotkania omówiono przebieg prac w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, zwłaszcza projekt ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Związki zaprosiły przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudę oraz przedstawicieli central związkowych, reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego i Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia do opracowania wspólnego związkowego stanowiska dotyczącego postulowanego poziomu wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia.

Spotkanie odbędzie się w ciągu miesiąca.

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii

Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

4 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. W ramach dyskusji nad ustawowymi rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi wynagrodzeń w ochronie zdrowia Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wstępną propozycję projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przypomnijmy: W systemie nie ma żadnych „pokojowych” mechanizmów kształtowania wynagrodzeń. Pensje pracowników rosną jedynie „od strajku do strajku” – oceniają przedstawiciele 9 związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia.
9 ogólnokrajowych związków zawodowych (ZZ) skupiających wszystkie zawody medyczne porozumiało się ze sobą, aby wspólnie doprowadzić do rozwiązania jednego z najważniejszych problemów polskiej publicznej służby zdrowia, jakim jest brak sprawiedliwego systemu wynagradzania jej pracowników.

Zdaniem ZZ jest to spuścizna PRL, gdy opiekę zdrowotną traktowano jako gorszy, bo nieprodukcyjny dział gospodarki, a jej pracowników jako osoby będące „na utrzymaniu” społeczeństwa. Sytuacji tej nie zmieniła reforma z roku 1999. Zapowiadane urynkowienie ochrony zdrowia okazało się fragmentaryczne i wybiórcze. Wynagrodzenia pracowników służby zdrowia nie mają rynkowej wartości, bo ceny za refundowane świadczenia zdrowotne też nie są rynkowe, ale ustalane są dowolnie przez państwowego płatnika. W ogromnej większości są one zaniżone w stosunku do rzeczywistych kosztów. Dyrektorzy szpitali, aby nie dopuścić do upadku swoich zakładów, redukują maksymalnie zatrudnienie i płace, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych. Publiczna ochrona zdrowia funkcjonuje tylko „dzięki” wyzyskowi ekonomicznemu swoich pracowników - oceniają ZZ.Zdaniem ZZ zmuszanie pracowników medycznych do strajkowania o należne wynagrodzenie to ich poniżanie, niszczenie etosu ich zawodów, obniżanie ich rangi i zaufania społecznego. Pracownicy służby zdrowia chcą się porozumieć, nie strajkować. Nie zrezygnują jednak ze swoich uzasadnionych postulatów pod wpływem szantażu moralnego stosowanego przez rządzących.

W sytuacji, gdy ceny za refundowane świadczenia zdrowotne ustalane są przez państwo, także pensje pracowników, będące największą częścią kosztów szpitali powinny być ustalone w formie powszechnie obowiązującego prawa. Zatem ZZ wyrażają poparcie dla inicjatywy ministra Zdrowia K. Radziwiłła, aby ustalić drogą ustawową minimalne wartości wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodów medycznych w publicznej służbie zdrowia. W ten sposób problem płac w służbie zdrowia zostanie rozwiązany jak w innych „służbach” : w wojsku, policji, prokuraturze, sądownictwie itp., gdzie strajk, jako forma walki o płace jest równie niepożądany.

Wszystkie ZZ reprezentowane na konferencji prasowej ustaliły wspólne postulaty płacowe dla wszystkich zawodów medycznych. To oznacza, że postulaty jednej grupy zawodowej są akceptowane i popierane przez pozostałe grupy (i związki zawodowe). Jest to ważne, bo dotychczas rządzący – przy jakiejkolwiek dyskusji dotyczącej płac w ochronie zdrowia – działali tak, aby skłócić poszczególne grupy zawodowe ze sobą.

W razie braku pozytywnej reakcji na przedstawione wyżej postulaty, ZZ skorzystają z prawa do organizowania wszelkich form akcji protestacyjnych, włącznie ze strajkiem „generalnym” (tzn. obejmującym wszystkie zawody medyczne) w służbie zdrowia.

Źródło: OZZPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

płaca minimalna / podwyzki
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31