Wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ustawa z podpisem prezydenta

Fot: Andrzej Hrechorowicz; prezydent.pl
17 czerwca 2021 Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
Medexpress 2021-06-18 12:19
Ustawa zakłada m.in. podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, co spowoduje podniesienie kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników, wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne.
Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw zakłada trzy główne zmiany, dotyczące:
1) podwyższenia współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, co spowoduje podniesienie kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne;
2) przyspieszenia o pół roku (z 31 grudnia 2021 r. na 1 lipca 2021 r.) wymogu osiągnięcia przez podmioty lecznicze określonych w ustawie minimalnych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej, wykonujących inny zawód niż zawód medyczny;
3) modyfikacji określonego w ustawie z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze i lekarze dentyści posiadający specjalizację). Modyfikacja dotyczy daty, na którą będzie się ustalać wysokości wynagrodzeń gwarantowanych jako prawa nabyte oraz dodania w art. 19 w ust. 4 dodatkowego wskazania stanowiącego, że proporcjonalna zmiana wysokości gwarantowanego wynagrodzenia według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. będzie dopuszczalna również w przypadku zmiany zasad ustalania wysokości składników wynagrodzenia wynikającej z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Ustawa w zmianie do ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 podwyższa na rok 2021 limit wydatków przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z 351 000 tys. zł. do 451 000 tys. zł.
Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r .

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także