Wyniki kontroli NIK w Centrali NFZ

centrala nfz grojecka_6
NIK wnosi m.in. o poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w głównej mierze poprzez wykorzystanie środków przewidzianych w planie finansowym na realizację kosztów świadczeń zdrowotnych.
Medexpress 2016-03-08 10:58

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 4 kontrole w Centrali Funduszu:

Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 r. NIK ocenia pozytywnie działalność Funduszu w zakresie planowania przychodów i kosztów, wykonania planu finansowego Funduszu oraz sprawozdawczości.

NIK wniosła o:

1) Poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w głównej mierze poprzez wykorzystanie środków przewidzianych w planie finansowym na realizację kosztów świadczeń zdrowotnych.

2) Opracowanie wieloletnich, ogólnopolskich priorytetów zdrowotnych uwzględnianych w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

3) Rozszerzenie zasad weryfikacji danych sprawozdawczych przekazywanych przez placówki ochrony zdrowia, w szczególności o ich porównanie z danymi przekazywanymi przez świadczeniodawców w latach poprzednich.

4) Wyeliminowanie sytuacji, w których Fundusz ponosi koszty z tytułu zapłaconych kar, grzywien i odszkodowań.

5) Wyjaśnienie spraw i ściągnięcie należności w związku z udzieleniem świadczeń osobom nie mającym uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych.

Zdaniem NIK w Centrali NFZ brak skutecznie działającego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, co należy ocenić jako działanie nierzetelne i wskazujące na niespełnienie wymogu określonego w § 20 ust. 1 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, wg którego podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i usprawnia, utrzymuje i doskonali system zarzadzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji. Nie sformułowało oceny ogólnej, zastosowano ocenę opisową.

NIK wniosła o:

1) Kontynuowanie działań związanych z wdrożeniem w NFZ Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w szczególności w zakresie przyjęcia kompletnej i spójnej polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych.

2) Przekazywanie informacji o absencjach przekraczających 30 dni zgodnie z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi.

3) Zapewnienie pełnej rozliczalności systemów teleinformatycznych poprzez wyeliminowanie przypadków stosowania typowych lub domyślnych loginów administratora

Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Według oceny NIK Prezes NFZ podjął działania w celu dostosowania strony internetowej www.nfz.gov.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych. Strona spełnia wymagania określone w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z wyjątkiem §19 przedmiotowego rozporządzenia w pełnym zakresie wymagań określonych w Standardzie WCAG 2.0.

NIK Delegatura Katowicach przeprowadziła kontrolę dotyczącą Postępowania NFZ po stwierdzeniu nieprawdy w ofertach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Euromedic Medical Center dr n. med. Tomasz Ludyga i NZOS EuroMedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik-Ludyga.

W ocenie ogólnej stwierdzono, że działania podjęte przez Prezesa NFZ po podjęciu informacji o poświadczeniu nieprawdy w ofertach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez EuroMedic, MedicalCenter dr n. med. Tomasz Ludyga i NZOS EuroMedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik-Ludyga były nierzetelne.

Uwagi i wnioski pokontrolne:

  1. NIK zwraca uwagę, że w Centrali NFZ, jak i w jego Oddziałach Wojewódzkich, nie ustalono procedur regulujących sposobu działania w przypadku wykrycia już po zawarciu umowy faktów wskazujących na poświadczenie nieprawdy w ofertach składanych przez świadczeniodawców w postępowaniach konkursowych. Oceniono, że powyższy brak w systemie kontroli zarządczej może generować w przyszłości ryzyko wydłużania czasu obowiązywaniu umów i dokonywania wypłat na rzecz świadczeniodawców niespełniających stawianym im wymogów.

2) Podjęcie działań mających na celu zapewnienie terminowego rozpatrywania zażaleń wnoszonych przez świadczeniodawców.

W 2015 roku instytucje kontroli zewnętrznej przeprowadziły w jednostkach Narodowego Funduszu Zdrowia 56 kontroli. NIK przeprowadziła 25 kontroli, Ministerstwo Zdrowia 9, Państwowa Inspekcja Pracy 4, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3, Archiwum Państwowe 4, itd.

Na dzień przygotowania informacji zakończono 50 kontroli, w wyniku których w 24 przypadkach nie sformułowano ocen ogólnych. Pozostałe oceniono następująco: 24 pozytywnie, 2 częściowo pozytywnie i częściowo negatywnie. 6 kontroli nadal pozostaje wtoku. Najwięcej kontroli przeprowadzono w Centrali Funduszu (11) oraz w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ (6). W Oddziałach: Dolnośląskim i Podlaskim, instytucje kontroli zewnętrznej nie wszczęły żadnego postępowania kontrolnego.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także